ГДЗ 10 клас Математика О. С. Істер (2018 рік) 

ГДЗ Математика 10 клас О. С. Істер (2018 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Математика за 10 клас. Автори: О. С. Істер Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • Частина 1. Алгебра

  • § 1. Числова функція. Графік функції

  • § 2. Монотонність і неперервність функції. Парні та непарні функції

  • § 3. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня

  • § 4. Властивості арифметичного кореня n-го степеня

  • § 5. Степінь з раціональним показником і його властивості стор. 46 - 57

  • § 6. Степеневі функції, їх властивості та графіки

  • § 7. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута

  • § 8. Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу

  • § 9. Властивості тригонометричних функцій

  • § 10. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

  • § 11. Формули зведення

  • § 12. Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій

  • § 13. Тригонометричні формули додавання

  • § 14. Формули подвійного і половинного кута. Формули пониження степеня

  • § 15. Формули суми й різниці однойменних тригонометричних функцій. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій в суму

  • § 16. Найпростіші тригонометричні рівняння

  • § 17. Границя функції в точці

  • § 18. Похідна функції. Похідні найпростіших функцій

  • § 19. Фізичний і геометричний зміст похідної

  • § 20. Правила диференціювання. Таблиця похідних

  • § 21. Ознаки сталості, зростання та спадання функції

  • § 22. Екстримуми функції

  • § 23. Застосування похідної до дослідження функцій і побудови їхнії графіків

  • § 24. Найбільше і найменше значення функції на проміжку

  • Завдання для перевірки знань за курс алгебри 10 класу

 • Частина 2. Геометрія

  • § 1. Основні поняття, аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них

  • § 2. Взаємне розміщення прямих у просторі

  • § 3. Паралельне пректування, його властивості. Зображення фігур у стереометрії

  • § 4. Паралельність прямої і площини

  • § 5. Паралельність площин

  • § 6. Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої і площини

  • § 7. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри

  • § 8. Двагранний кут. Перпендикулярність площин

  • § 9. Відстані у просторі

  • § 10. Вимірювання кутів у просторі. Ортогональне проектування

  • § 11. Прямокутна система координат у просторі

  • § 12. Вектори у просторі. Дії з векторами

  • § 13. Координати вектора. Дії над векторами, які задано координатами

  • § 14. Скалярний добуток векторів

  • § 15. Симетрія відносно точки та симетрія відносно площини

  • Завдання для перевірки знань за курс геометрії 10 класу