ГДЗ 10 клас Математика О. С. Істер 2018 

ГДЗ Математика 10 клас О. С. Істер (2018 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Математика за 10 клас. Автори: О. С. Істер Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Частина 1. Алгебра

§ 1. Числова функція. Графік функції

§ 2. Монотонність і неперервність функції. Парні та непарні функції

§ 3. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня

§ 4. Властивості арифметичного кореня n-го степеня

§ 5. Степінь з раціональним показником і його властивості стор. 46 - 57

§ 6. Степеневі функції, їх властивості та графіки

§ 7. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута

§ 8. Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу

§ 9. Властивості тригонометричних функцій

§ 10. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

§ 11. Формули зведення

§ 12. Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій

§ 13. Тригонометричні формули додавання

§ 14. Формули подвійного і половинного кута. Формули пониження степеня

§ 15. Формули суми й різниці однойменних тригонометричних функцій. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій в суму

§ 16. Найпростіші тригонометричні рівняння

§ 17. Границя функції в точці

§ 18. Похідна функції. Похідні найпростіших функцій

§ 19. Фізичний і геометричний зміст похідної

§ 20. Правила диференціювання. Таблиця похідних

§ 21. Ознаки сталості, зростання та спадання функції

§ 22. Екстримуми функції

§ 23. Застосування похідної до дослідження функцій і побудови їхнії графіків

§ 24. Найбільше і найменше значення функції на проміжку

Завдання для перевірки знань за курс алгебри 10 класу

Частина 2. Геометрія

§ 1. Основні поняття, аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них

§ 2. Взаємне розміщення прямих у просторі

§ 3. Паралельне пректування, його властивості. Зображення фігур у стереометрії

§ 4. Паралельність прямої і площини

§ 5. Паралельність площин

§ 6. Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої і площини

§ 7. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри

§ 8. Двагранний кут. Перпендикулярність площин

§ 9. Відстані у просторі

§ 10. Вимірювання кутів у просторі. Ортогональне проектування

§ 11. Прямокутна система координат у просторі

§ 12. Вектори у просторі. Дії з векторами

§ 13. Координати вектора. Дії над векторами, які задано координатами

§ 14. Скалярний добуток векторів

§ 15. Симетрія відносно точки та симетрія відносно площини

Завдання для перевірки знань за курс геометрії 10 класу