ГДЗ 10 клас Українська мова М.Я. Плющ, В.І.Тихоша 2010 

ГДЗ Українська мова 10 клас М.Я. Плющ, В.І.Тихоша (2010 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2010
  • Видавництво: Освіта, Київ

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні № 14-60

§ 2. Основні функції мови № 14

14

§ 3. Мова і держава. Українське законодавство про мову № 21-23

21 22 23

§ 4. Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови № 27-30

27 28 30

§ 5. Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов’янських мов № 34-60

З історії розвитку української мови № 70-97

§ 7. Поява писемності у східних слов'ян. Створення слов’янського алфавіту. Роль Кирила і Мефодія у становленні слов'янської писемності. Кирилиця як основа розвитку слов'янських систем письма № 70-76

§ 8. Види письма в період Київської Русі. Короткі відомості з історії писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького. Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича № 82

82

§ 9. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі. Сучасний український алфавіт № 95-97

95 96 97

Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови № 112-144

§ 10. Форми існування мови № 112

112

§ 11. Поняття про українську літературну мову. Писемна й усна форма української літературної мови № 121

121

§ 12. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста й села № 137-144

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему № 151-233

§ 13. Місце фонетики в системі мови. Короткі відомості з історії української фонетики. Класифікація голосних та приголосних № 151-158

§ 15. Звук мовлення і фонема № 168

168

§ 16. Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні й дисимілятивні процеси у групах приголосних № 179-183

§ 17. Спрощення в групах приголосних № 188-189

§ 18. Подовження і подвоєння приголосних № 193-198

§ 19. Чергування звуків № 201-204

§ 20. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні, морфологічні зміни № 207-213

§ 21. Фонетична транскрипція як спосіб запису живого мовлення № 215-233

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови № 240-274

§ 22. Основні норми сучасної української літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їхніх сполучень № 240

240

§ 23 Вимова звукосполучень приголосних Вимова голосних і приголосних у деяких граматичних формах № 244-245

§ 24. Наголос в українській мові, його види. Роль наголосу в розрізненні слів і їхніх форм № 260-274

Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів № 278-347

§ 25. Українська графіка № 278-288

§ 26. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання. Основні принципи української орфографії № 295

295

§ 27. Правопис м'якого знака та апострофа № 301-306

§ 28. Написання складних слів разом, окремо, через дефіc № 308-316

§ 29. Написання слів іншомовного походження № 322-328

§ 30. Складоподіл в українській мові № 330-335

§ 31. Правила переносу слів із рядка в рядок № 339-347

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад № 347-493

§ 32. Слово як одиниця мови. Ознаки слова № 347-348

§ 33. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень № 366

366

§ 34. Омоніми. Пароніми № 381-399

§ 35. Синоніми та їхні види. Синонімічний ряд № 400-408

§ 36. Антоніми та їхні види № 415-432

§ 38. Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови № 447-458

§ 39. Лексика української мови за сферою її використання і стилістичною диференціацією № 470-493

Фразеологія як розділ мовознавства № 504-537

§ 41. Фразеологічні одиниці української мови № 504-507

§ 43. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів № 522-537

Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників № 565

§ 45. З історії української лексикографії № 565

565

Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів № 574-623

§ 46. Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване і мотивуюче слово. Типи основ № 574-578

§ 47. Твірна основа і словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення № 585-593

§ 48. Історичні зміни в морфемному складі слова № 604-607

§ 49. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників № 612-613

§ 50. Способи творення та написання складних і складноскорочених слів № 619-623

Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови № 639-641

§ 51. Граматичні катетегорії, граматичні значення і граматичні форми № 639-641

Самостійні частини мови № 644-902

§ 52. Іменник як частина мови № 644-646

§ 53. Граматичні категорії іменника. Категорія роду іменників № 649-656

§ 54. Категорія числа іменників № 660-665

§ 55. Категорія відмінка іменників № 669-705

§ 56. Прикметник як частина мови № 706-713

§ 57. Ступені порівняння якісних прикметників № 714-719

§ 58. Словозміна прикметників № 720-743

§ 59. Займенник як частина мови № 748-767

§ 60. Числівник як частина мови № 770-792

§ 61. Дієслово як частина мови № 794-804

§ 62. Перехідні й неперехідні дієслова № 806-811

§ 63. Спосіб, час, особа дієслів № 814-817

§ 64. Дієвідмінювання № 827-835

§ 65. Дієприкметник як особлива форма дієслова № 840-854

§ 66. Дієприслівник як незмінювана форма дієслова № 856-872

§ 67. Прислівник як частина мови № 876-885

§ 68. Правопис прислівників № 888-902

Службові частини мови № 905-944

§ 69. Прийменник № 905-910

§ 70. Сполучник № 912-919

§ 71. Частка № 924-928

§ 72. Вигук № 933-944

Популярні ГДЗ: