ГДЗ 10 клас Українська мова М.Я. Плющ, В.І.Тихоша (2010 рік) 

ГДЗ Українська мова 10 клас М.Я. Плющ, В.І.Тихоша (2010 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 10 клас. Автори: М.Я. Плющ, В.І.Тихоша Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

  • § 2. Основні функції мови

   14
  • § 3. Мова і держава. Українське законодавство про мову

   21 22 23
  • § 4. Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови

   27 28 30
  • § 5. Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов’янських мов

   34 41 52 58 59 60
 • З історії розвитку української мови

  • § 7. Поява писемності у східних слов'ян. Створення слов’янського алфавіту. Роль Кирила і Мефодія у становленні слов'янської писемності. Кирилиця як основа розвитку слов'янських систем письма

   70 71 73 74 76
  • § 8. Види письма в період Київської Русі. Короткі відомості з історії писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького. Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича

   82
  • § 9. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі. Сучасний український алфавіт

   95 96 97
 • Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови

  • § 10. Форми існування мови

   112
  • § 11. Поняття про українську літературну мову. Писемна й усна форма української літературної мови

   121
  • § 12. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста й села

   137 140 144
 • Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

  • § 13. Місце фонетики в системі мови. Короткі відомості з історії української фонетики. Класифікація голосних та приголосних

   151 154 158
  • § 15. Звук мовлення і фонема

   168
  • § 16. Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні й дисимілятивні процеси у групах приголосних

   179 181 182 183
  • § 17. Спрощення в групах приголосних

   188 189
  • § 18. Подовження і подвоєння приголосних

   193 194 196 198
  • § 19. Чергування звуків

   201 202 203 204
  • § 20. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні, морфологічні зміни

   207 209 212 213
  • § 21. Фонетична транскрипція як спосіб запису живого мовлення

   215 216 220 221 223 225 233
 • Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови

  • § 22. Основні норми сучасної української літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їхніх сполучень

   240
  • § 23 Вимова звукосполучень приголосних Вимова голосних і приголосних у деяких граматичних формах

   244 245
  • § 24. Наголос в українській мові, його види. Роль наголосу в розрізненні слів і їхніх форм

   260 262 267 270 272 273 274
 • Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів

  • § 25. Українська графіка

   278 284 286 288
  • § 26. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання. Основні принципи української орфографії

   295
  • § 27. Правопис м'якого знака та апострофа

   301 305 306
  • § 28. Написання складних слів разом, окремо, через дефіc

   308 314 316
  • § 29. Написання слів іншомовного походження

   322 328
  • § 30. Складоподіл в українській мові

   330 332 335
  • § 31. Правила переносу слів із рядка в рядок

   339 343 344
 • Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

  • § 32. Слово як одиниця мови. Ознаки слова

   347 348
  • § 33. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень

   366
  • § 34. Омоніми. Пароніми

   381 384 389 391 397 399
  • § 35. Синоніми та їхні види. Синонімічний ряд

   400 401 403 404 405 408
  • § 36. Антоніми та їхні види

   415 417 418 419 432
  • § 38. Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови

   447 448 450 452 454 458
  • § 39. Лексика української мови за сферою її використання і стилістичною диференціацією

   470 471 472 480 493
 • Фразеологія як розділ мовознавства

  • § 41. Фразеологічні одиниці української мови

   504 507
  • § 43. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів

   522 537
 • Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників

  • § 45. З історії української лексикографії

   565
 • Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів

  • § 46. Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване і мотивуюче слово. Типи основ

   574 575 578
  • § 47. Твірна основа і словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення

   585 586 587 588 589 591 592 593
  • § 48. Історичні зміни в морфемному складі слова

   604 606 607
  • § 49. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників

   612 613
  • § 50. Способи творення та написання складних і складноскорочених слів

   619 622 623
 • Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови

  • § 51. Граматичні катетегорії, граматичні значення і граматичні форми

   639 640 641
 • Самостійні частини мови

 • Службові частини мови