ГДЗ 10 клас Українська мова М.Я. Плющ, В.І.Тихоша 2010 

ГДЗ Українська мова 10 клас М.Я. Плющ, В.І.Тихоша (2010 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 10 клас. Автори: М.Я. Плющ, В.І.Тихоша Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

§ 2. Основні функції мови

14

§ 3. Мова і держава. Українське законодавство про мову

21 22 23

§ 4. Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови

27 28 30

§ 5. Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов’янських мов

З історії розвитку української мови

§ 7. Поява писемності у східних слов'ян. Створення слов’янського алфавіту. Роль Кирила і Мефодія у становленні слов'янської писемності. Кирилиця як основа розвитку слов'янських систем письма

§ 8. Види письма в період Київської Русі. Короткі відомості з історії писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького. Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича

82

§ 9. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі. Сучасний український алфавіт

95 96 97

Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови

§ 10. Форми існування мови

112

§ 11. Поняття про українську літературну мову. Писемна й усна форма української літературної мови

121

§ 12. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста й села

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

§ 13. Місце фонетики в системі мови. Короткі відомості з історії української фонетики. Класифікація голосних та приголосних

§ 15. Звук мовлення і фонема

168

§ 16. Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні й дисимілятивні процеси у групах приголосних

§ 17. Спрощення в групах приголосних

§ 18. Подовження і подвоєння приголосних

§ 19. Чергування звуків

§ 20. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні, морфологічні зміни

§ 21. Фонетична транскрипція як спосіб запису живого мовлення

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови

§ 22. Основні норми сучасної української літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їхніх сполучень

240

§ 23 Вимова звукосполучень приголосних Вимова голосних і приголосних у деяких граматичних формах

§ 24. Наголос в українській мові, його види. Роль наголосу в розрізненні слів і їхніх форм

Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів

§ 25. Українська графіка

§ 26. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання. Основні принципи української орфографії

295

§ 27. Правопис м'якого знака та апострофа

§ 28. Написання складних слів разом, окремо, через дефіc

§ 29. Написання слів іншомовного походження

§ 30. Складоподіл в українській мові

§ 31. Правила переносу слів із рядка в рядок

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

§ 32. Слово як одиниця мови. Ознаки слова

§ 33. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень

366

§ 34. Омоніми. Пароніми

§ 35. Синоніми та їхні види. Синонімічний ряд

§ 36. Антоніми та їхні види

§ 38. Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови

§ 39. Лексика української мови за сферою її використання і стилістичною диференціацією

Фразеологія як розділ мовознавства

§ 41. Фразеологічні одиниці української мови

§ 43. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів

Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників

§ 45. З історії української лексикографії

565

Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів

§ 46. Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване і мотивуюче слово. Типи основ

§ 47. Твірна основа і словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення

§ 48. Історичні зміни в морфемному складі слова

§ 49. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників

§ 50. Способи творення та написання складних і складноскорочених слів

Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови

§ 51. Граматичні катетегорії, граматичні значення і граматичні форми

Самостійні частини мови

§ 52. Іменник як частина мови

§ 53. Граматичні категорії іменника. Категорія роду іменників

§ 54. Категорія числа іменників

§ 55. Категорія відмінка іменників

§ 56. Прикметник як частина мови

§ 57. Ступені порівняння якісних прикметників

§ 58. Словозміна прикметників

§ 59. Займенник як частина мови

§ 60. Числівник як частина мови

§ 61. Дієслово як частина мови

§ 62. Перехідні й неперехідні дієслова

§ 63. Спосіб, час, особа дієслів

§ 64. Дієвідмінювання

§ 65. Дієприкметник як особлива форма дієслова

§ 66. Дієприслівник як незмінювана форма дієслова

§ 67. Прислівник як частина мови

§ 68. Правопис прислівників

Службові частини мови

§ 69. Прийменник

§ 70. Сполучник

§ 71. Частка

§ 72. Вигук