ГДЗ 11 клас Українська мова С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ 2011 Академічний, профільний рівні

ГДЗ Українська мова 11 клас С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ (2011 рік) Академічний, профільний рівні

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 11 клас. Автори: С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО

§ 1. Мова як особлива система знаків. Її місце з-поміж інших знакових систем

5 6

§ 2. Проблема взаємодії мови і культури, мови і соціуму

§ 3. Українська мова в діалозі культур

§ 4. Видатні мовознавці вітчизняної науки

35 37 39

СТИЛІСТИКА ЯК РОЗДІЛ НАУКИ ПРО МОВУ

§ 5. Поняття стилю мовлення. Норма літературної мови

§ 6. Офіційно-діловий стиль

§ 7. Художній стиль

§ 8. Публіцистичний стиль

§ 10. Епістолярний стиль

МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

§ 11. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм

§ 12. Стилістичні особливості форм іменника

§ 13. Ступені порівняння якісних прикметників

§ 14. Займенники й контекст

§ 15. Стилістична роль дієслівних категорій

СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ

§ 16. Загальна характеристика синтаксичних одиниць

§ 17. Словосполучення як одиниця синтаксису

§ 18. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова

§ 19. Типи підрядного зв’язку в словосполученні

§ 20. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця

§ 21. Стилістичні функції розповідних

254

§ 22. Риторичне запитання, його стилістичні функції

§ 23. Граматична основа речення. Види простих речень

§ 24. Стилістичні функції порядку слів у реченні

§ 25. Стилістичні функції підмета і присудка

§ 26. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення

§ 27. Синоніміка узгоджених і неузгоджених означень

§ 28. Стилістичні функції додатка. Активний і пасивний звороти

§ 29. Синоніміка обставин

§ 30. Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених простих речень

§ 31. Особливості вживання в мовленні повних і неповних простих речень, слів-речень

§ 32. Особливості вживання в мовленні ускладнених і неускладнених простих речень

§ 33. Звертання, його роль, місце в реченні, способи вираження

§ 34. Особливості структури та семантика речень

§ 35. Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти

§ 36. Період

§ 37. Пряма й непряма мова

441

§ 38. Інтонування речень із прямою мовою, діалогом

§ 40. Основні пунктограми

РИТОРИКА ЯК НАУКА І МИСТЕЦТВО СЛОВА

§ 41. Риторика як наука і мистецтво слова

481

§ 43. Методи викладу матеріалу

§ 46. Аналіз власної промови. Релаксація

529

§ 48. Еристика як мистецтво ведення спору

540

§ 50. Ораторське мистецтво в Україні

564

§ 51. Жанри та види ораторського мистецтва

§ 59. Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог