ГДЗ 5 клас Українська мова О.П. Глазова 2013 

ГДЗ Українська мова 5 клас О.П. Глазова (2013 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2013
  • Видавництво: Освіта, Київ

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ № 11-72

§ 1. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання № 11-13

11 12 13

§ 2. Іменник. Голосні у відмінкових закінченнях іменників № 14-23

§ 3. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників № 25-31

§ 4. Займенник. Особові займенники № 40-41

40 41

§ 5. Числівник № 46

46

§ 6. Дієслово. Правопис -ться, -іися в кінці дієслів. Голосні в закінченнях дієслів № 53-57

§ 7. Прислівник. Правопис вивчених прислівників № 60

60

§ 8. Прийменник. Сполучник № 65-72

65 70 72

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ № 77-215

§ 9. Словосполучення. Головне й залежне слова в словосполученні № 77-86

§ 10. Речення № 90

90

§ 11. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні № 110-113

§ 12. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини № 114-132

§ 13. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і) № 138-156

§ 14.Узагальнювальне слово при однорідних членах речення № 159-169

§ 15. Звертання. Роль звертань у реченні № 172-177

§ 16. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами і сполученнями слів № 179-197

§ 17. Складні речення зі безсполучниковим і сполучниковим зв’язком № 199-205

§ 18. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові № 209-212

§ 19. Діалог. Тире при діалозі № 215

215

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ № 225-471

§ 20. Звуки мови й звуки мовлення № 225-227

§ 21. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт № 231-232

§ 22. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв л, ю, є, ї та щ. Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г № 233-239

§ 23.Голосні й приголосні звуки № 243-246

§ 24. Склад. Правила переносу слів. Наголос № 248-257

§ 25. Орфоепія. Орфографія № 258-274

§ 26. Приголосні дзвінкі й глухі. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі № 278-300

§ 27. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків № 302-385

§ 28. Позначення м’якості приголосних на письмі № 388-394

§ 29. Правила вживання знака м’якшення № 397-411

§ 30. Правила вживання апострофа № 413-417

§ 31. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків № 421-444

§ 32. Написання слів іншомовного походження № 447-471

ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 474-527

§ 33. Лексичне значення слова № 474-475

§ 34. Однозначні й багатозначні слова. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях № 478-492

§ 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова № 494-495

§ 36. Групи слів за значенням № 497-522

§ 37. Походження (етимологія) слова № 526-527

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ № 528-591

§ 38. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення значущі частини слова. Спільнокореневі слова й форми слова № 528-549

§ 39. Вимова та написання префіксів яре-, при-, прі- № 552-560

§ 40. Повторення вивченого впродовж року № 561-591

Популярні ГДЗ: