ГДЗ 5 клас Українська мова О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов 2005 

ГДЗ Українська мова 5 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов (2005 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 5 клас. Автори: О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§ 1. Частини мови. Основні способи їхнього розпізнавання

ПОНЯТТЯ ПРО ТЕКСТ

§ 2. Текст, його ознаки. Тема й головна думка тексту. Мікротеми тексту. Поділ тексту на абзаци

§ 3. Стилі мовлення

§ 4. Типи мовлення. Особливості будови розповіді

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

§ 5. Словосполучення. Головне й залежне слова у словосполученні

§ 6. Речення, його граматична основа: підмет і присудок. Речення з одним головним членом

§ 7. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення

§ 8. Другорядні члени речення

§ 9. Речення з однорідними членами

§ 10. Звертання

§ 11. Вставні слова та сполучення слів

§ 12. Складне речення

§ 13. Пряма мова

§ 14. Діалог

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§ 15. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні й приголосні. Приголосні дзвінкі та глухі, тверді й м'які

§ 16. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї

§ 17. Склад. Правила переносу слова з рядка в рядок. Наголос

§ 18. Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі

§ 19. Орфограма

§ 20. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

§ 21. Спрощення в групах приголосних

§ 22. Найпоширеніші випадки чергування звуків

§ 23. Основні випадки чергування у - в, і - й

§ 24. Позначення м'якості приголосних на письмі

§ 25. Правила вживання м'якого знака

§ 26. Сполуки літер йо, ьо

§ 27. Правила вживання апострофа

§ 28. Подвоєні літери

§ 29. Написання слів іншомовного походження

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 30. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Пряме й переносне значення слова

§ 31. Загальновживані і стилістично забарвлені слова

§ 32. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми

ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 33. Фразеологізм, його значення

§ 34. Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми

§ 35. Фразеологізми в ролі членів речення

§ 36. Походження (етимологія) слова

534

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 37. Корінь, префікс, суфікс і закінчення - значущі частини слова. Основа слова

§ 38. Вимова і написання префіксів