ГДЗ 5 клас Українська мова О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов 2005 

ГДЗ Українська мова 5 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов (2005 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2005
  • Видавництво: Не вказано

ВСТУП № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ № 12-71

§ 1. Частини мови. Основні способи їхнього розпізнавання № 12-71

ПОНЯТТЯ ПРО ТЕКСТ № 72-95

§ 2. Текст, його ознаки. Тема й головна думка тексту. Мікротеми тексту. Поділ тексту на абзаци № 72-81

§ 3. Стилі мовлення № 82-89

§ 4. Типи мовлення. Особливості будови розповіді № 91-95

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ № 96-230

§ 5. Словосполучення. Головне й залежне слова у словосполученні № 96-102

§ 6. Речення, його граматична основа: підмет і присудок. Речення з одним головним членом № 103-111

§ 7. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення № 112-132

§ 8. Другорядні члени речення № 133-153

§ 9. Речення з однорідними членами № 154-176

§ 10. Звертання № 177-190

§ 11. Вставні слова та сполучення слів № 191-208

§ 12. Складне речення № 209-216

§ 13. Пряма мова № 219-225

§ 14. Діалог № 227-230

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ № 231-428

§ 15. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні й приголосні. Приголосні дзвінкі та глухі, тверді й м'які № 231-246

§ 16. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї № 247-255

§ 17. Склад. Правила переносу слова з рядка в рядок. Наголос № 257-268

§ 18. Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі № 269-271

§ 19. Орфограма № 272-281

§ 20. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі № 282-293

§ 21. Спрощення в групах приголосних № 294-302

§ 22. Найпоширеніші випадки чергування звуків № 307-336

§ 23. Основні випадки чергування у - в, і - й № 340-341

§ 24. Позначення м'якості приголосних на письмі № 343-345

§ 25. Правила вживання м'якого знака № 347-358

§ 26. Сполуки літер йо, ьо № 360-366

§ 27. Правила вживання апострофа № 368-375

§ 28. Подвоєні літери № 379-402

§ 29. Написання слів іншомовного походження № 403-428

ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 429-499

§ 30. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Пряме й переносне значення слова № 429-453

§ 31. Загальновживані і стилістично забарвлені слова № 455-459

§ 32. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми № 461-499

ФРАЗЕОЛОГІЯ № 500-534

§ 33. Фразеологізм, його значення № 500-516

§ 34. Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми № 517-524

§ 35. Фразеологізми в ролі членів речення № 525-527

§ 36. Походження (етимологія) слова № 534

534

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ № 535-618

§ 37. Корінь, префікс, суфікс і закінчення - значущі частини слова. Основа слова № 535-553

§ 38. Вимова і написання префіксів № 554-618

Популярні ГДЗ: