ГДЗ 5 клас Українська мова О.В. Заболотний 2013 

ГДЗ Українська мова 5 клас О.В. Заболотний (2013 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2013
  • Видавництво: Генеза, Київ

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ № 9-59

§ 1. Іменник № 9-17

§ 2. Прикметник № 18-24

§ 3. Числівник № 25-32

§ 4. Займенник. Особові займенники № 33-37

§ 5. Дієслово № 39-43

§ 6. Прислівник № 44-52

§ 7. Прийменник. Сполучник № 53-59

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ № 62-172

§ 8. Словосполучення № 62-70

§ 9. Речення, його граматична основа № 71-77

§ 10. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення № 80-87

§ 11. Додаток № 88-92

§ 12. Означення № 93-100

§ 13. Обставина № 101-109

§ 14. Речення з однорідними членами № 111-117

§ 15. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення № 120-126

§ 16. Звертання № 130-134

§ 17. Вставні слова № 137-143

§ 18. Складне речення № 145-149

§ 19. Кома між частинами складного речення № 153-156

§ 20. Речення з прямою мовою № 159-163

§ 21. Діалог № 165-169

§ 22. Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації» № 170-172

ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ № 179-328

§ 23. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні № 179-180

§ 24. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі № 182-188

§ 25. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв № 191-198

§ 26. Склад. Наголос № 200-205

§ 27. Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок № 211-217

§ 28. Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів № 219-225

§ 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних № 228-235

§ 30. Спрощення в групах приголосних № 238-244

§ 31. Чергування голосних звуків № 246-252

§ 32. Чергування приголосних звуків № 254-259

§ 33. Чергування у - в, і - й № 262-265

§ 34. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення № 267-276

§ 35. Сполучення букв йо, ьо № 278-281

§ 36. Вживання апострофа № 285-293

§ 37. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних № 296-302

§ 38 Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних № 306-311

§ 39. Написання слів іншомовного походження № 314-325

§ 40. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» № 327-328

ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 333-391

§ 41. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова № 333-338

§ 42. Пряме і переносне значення слова № 339-346

§ 43. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова № 348-354

§ 44. Синоніми № 356-364

§ 45. Антоніми № 366-371

§ 46. Омоніми № 373-378

§ 47. Походження (етимологія) слова № 386

386

§ 48. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія» № 387-391

БУДОВА СЛОВА, ОРФОГРАФІЯ № 395-439

§ 49. Основа слова і закінчення. Змінні та незмінні слова № 395-400

§ 50. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова № 403-408

§ 51. Префікс і суфікс № 411-419

§ 52. Орфограми в значущих частинах слова № 422-428

§ 53. Написання і вимова префіксів пре, при , прі № 430-436

§ 54. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія» № 437-439

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В КІНЦІ РОКУ № 442-468

§ 55. Синтаксис і пунктуація № 442-447

§ 56. Лексикологія № 449-453

§ 57 Будова слова та орфографія № 454-460

§ 58. Фонетика та графіка. Орфоепія та орфографія № 461-468

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ № 473-542

Тема 1. Мовлення і спілкування. № 473

473

Тема 2. Правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання діалогів № 482

482

Тема 3. Текст № 485

485

Тема 4. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. «Відоме» та «нове» в реченнях тексту № 486-490

Тема 5. Читання мовчки № 491

491

Тема 7. Стилі мовлення № 500

500

Тема 8. Усний докладний переказ тексту наукового стилю № 501

501

Тема 9. Типи мовлення № 505

505

Тема 10. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета № 507

507

Тема 11. Усний твір-опис предмета в художньому стилі № 511

511

Тема 12. Письмовий твір-опис предмета в художньому та науковому стилях № 515

515

Тема 13. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі № 517

517

Тема 14. Лист. Адреса № 520-522

Тема 15. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру № 526

526

Тема 18. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини № 531-532

Тема 19. Усний твір-опис тварини в художньому стилі № 535

535

Тема 20. Письмовий твір-опис тварини в художньому та науковому стилях № 539-540

Тема 22. Письмовий твір-роздум у художньому стилі № 542

542

Популярні ГДЗ: