ГДЗ 5 клас Українська мова О.В. Заболотний 2013 

ГДЗ Українська мова 5 клас О.В. Заболотний (2013 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 5 клас. Автори: О.В. Заболотний Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§ 1. Іменник

§ 2. Прикметник

§ 3. Числівник

§ 4. Займенник. Особові займенники

§ 5. Дієслово

§ 6. Прислівник

§ 7. Прийменник. Сполучник

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 8. Словосполучення

§ 9. Речення, його граматична основа

§ 10. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

§ 11. Додаток

§ 12. Означення

§ 13. Обставина

§ 14. Речення з однорідними членами

§ 15. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

§ 16. Звертання

§ 17. Вставні слова

§ 18. Складне речення

§ 19. Кома між частинами складного речення

§ 20. Речення з прямою мовою

§ 21. Діалог

§ 22. Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації»

ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 23. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні

§ 24. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі

§ 25. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

§ 26. Склад. Наголос

§ 27. Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок

§ 28. Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів

§ 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

§ 30. Спрощення в групах приголосних

§ 31. Чергування голосних звуків

§ 32. Чергування приголосних звуків

§ 33. Чергування у - в, і - й

§ 34. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення

§ 35. Сполучення букв йо, ьо

§ 36. Вживання апострофа

§ 37. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

§ 38 Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

§ 39. Написання слів іншомовного походження

§ 40. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 41. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова

§ 42. Пряме і переносне значення слова

§ 43. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

§ 44. Синоніми

§ 45. Антоніми

§ 46. Омоніми

§ 47. Походження (етимологія) слова

386

§ 48. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія»

БУДОВА СЛОВА, ОРФОГРАФІЯ

§ 49. Основа слова і закінчення. Змінні та незмінні слова

§ 50. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

§ 51. Префікс і суфікс

§ 52. Орфограми в значущих частинах слова

§ 53. Написання і вимова префіксів пре, при , прі

§ 54. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія»

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

§ 55. Синтаксис і пунктуація

§ 56. Лексикологія

§ 57 Будова слова та орфографія

§ 58. Фонетика та графіка. Орфоепія та орфографія

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Тема 1. Мовлення і спілкування.

473

Тема 2. Правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання діалогів

482

Тема 3. Текст

485

Тема 4. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. «Відоме» та «нове» в реченнях тексту

Тема 5. Читання мовчки

491

Тема 7. Стилі мовлення

500

Тема 8. Усний докладний переказ тексту наукового стилю

501

Тема 9. Типи мовлення

505

Тема 10. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

507

Тема 11. Усний твір-опис предмета в художньому стилі

511

Тема 12. Письмовий твір-опис предмета в художньому та науковому стилях

515

Тема 13. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі

517

Тема 14. Лист. Адреса

Тема 15. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру

526

Тема 18. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

Тема 19. Усний твір-опис тварини в художньому стилі

535

Тема 20. Письмовий твір-опис тварини в художньому та науковому стилях

Тема 22. Письмовий твір-роздум у художньому стилі

542