ГДЗ 5 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2005 

ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2005 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 5 клас. Автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

§ 1. Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова - державна мова України

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§ 2. Частини мови. Основні способо їх розпізнавання

§ 3. Іменник

§ 4. Прикметник

§ 5. Числівник

§ 6. Займенник

§ 7. Дієслово

§ 8. Прислівник

§ 9. Прийменник і сполучник

Завдання для самоперевірки

ТЕКСТ

§ 10. Основні ознаки тексту

§ 11. Будова тексту. Тема, мікротема, тематичне речення

§ 12. Типи висловлювань

Завдання для самоперевірки

75

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 13. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні.

§ 14. Речення. Граматична основа речення.

§ 15. Речення з одним головним членом

§ 16. Види речень за метою висловлювання. Окличні рчення. Розділові знаки в кінці речення

§ 17. Головні члени речення

§ 18. Другорядні члени речення

§ 19. Однорідні члени речення

§ 20. Однорідні члени речення з узагальнювальним словом. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах

§ 21. Звертання. Розділові знаки при звертанні

§ 22. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Відокремлення вставних слів

§ 23. Складне речення

§ 24. Речення з прямою мовою. Розділові знаки при прямій мові після слів автора і перед словами автора

§ 25. Діалог. Розділові знаки в діалозі

Завдання для самоперевірки

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§ 26. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки

§ 27. Приголосні тверді і м'які

§ 28. Дзвінкі і глухі приголосні

§ 29. Букви г і ґ

§ 30. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв ї, є, ю, я

§ 31. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка

§ 32. Склад. Наголос. Основні правила переносу

§ 33. Орфоепічна помилка. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені в коренях слів

§ 34. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

§ 35. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків

§ 36. Спрощення в групах приголосних

§ 37. Чергування о - а, е - і, е - и

§ 38. Чергування о, е з і

§ 39. Чергування е - о після ж, ч, ш

§ 40. Букви и, і після ж,ч,ш,щ та г,к,х у коренях слів

§ 41. Найголовніші правила чергування приголосних звуків

§ 42. Основні правила чергування у - е, і - й

§ 43. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь,і,є,ю,я. Правила вживання м'якого знаку

§ 44. Сполучення йо,ьо

§ 45. Правила вживання апострофа

§ 46. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків

§ 47. Вимова і написання слів із подовженими приголосними

§ 48. Написання слів іншомовного походження

Завдання для самоперевірки

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 49. Лексичне значення слова. Ознайомлення зі словниками

§ 50. Однозначні та багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях

§ 51. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

§ 52. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

§ 53. Омоніми

§ 54. Фразеологізми. Значення фразеологізмів

Завдання для самоперевірки

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 55. Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення - значущі частини слова

§ 56. Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)

§ 57. Вимова й написання префіксів роз-, без-

§ 58. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-

Завдання для самоперевірки

446

ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 60. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність

§ 61. Читання

§ 62. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами опису

§ 63. Правила спілкування. Створення діалогів

§ 64. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю

§ 65. Характерні ознаки мовних стилів

§ 66. Усна відповідь на лінгвістичну тему

§ 67. Усний відгук на відповідь однокласника

§ 68. Замітка - інформація в газету

§ 69. Твір-розповідь на основі власного досвіду

§ 70. Докладний переказ тексту, що містить опис предмета

§ 71. Особливості побудови художнього і наукового описів

§ 72. Докладний переказ тексту, що містить опис тварини

§ 73. Написання листа. Адреса

§ 74. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами роздуму