ГДЗ 5 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2005 

ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2005 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2005
  • Видавництво: Грамота, Київ

ВСТУП № 1-9

§ 1. Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова - державна мова України № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ № 10-55

§ 2. Частини мови. Основні способо їх розпізнавання № 10-15

§ 3. Іменник № 16-24

§ 4. Прикметник № 25-28

§ 5. Числівник № 29-34

§ 6. Займенник № 35-38

§ 7. Дієслово № 39-42

§ 8. Прислівник № 43-46

§ 9. Прийменник і сполучник № 47-51

Завдання для самоперевірки № 52-55

ТЕКСТ № 56-75

§ 10. Основні ознаки тексту № 56-60

§ 11. Будова тексту. Тема, мікротема, тематичне речення № 61-66

§ 12. Типи висловлювань № 67-74

Завдання для самоперевірки № 75

75

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ № 76-170

§ 13. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні. № 76-82

§ 14. Речення. Граматична основа речення. № 83-88

§ 15. Речення з одним головним членом № 89-93

§ 16. Види речень за метою висловлювання. Окличні рчення. Розділові знаки в кінці речення № 94-101

§ 17. Головні члени речення № 102-108

§ 18. Другорядні члени речення № 109-119

§ 19. Однорідні члени речення № 120-125

§ 20. Однорідні члени речення з узагальнювальним словом. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах № 126-135

§ 21. Звертання. Розділові знаки при звертанні № 136-142

§ 22. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Відокремлення вставних слів № 143-149

§ 23. Складне речення № 150-155

§ 24. Речення з прямою мовою. Розділові знаки при прямій мові після слів автора і перед словами автора № 156-161

§ 25. Діалог. Розділові знаки в діалозі № 162-168

Завдання для самоперевірки № 169-170

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ № 171-354

§ 26. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки № 171-180

§ 27. Приголосні тверді і м'які № 181-187

§ 28. Дзвінкі і глухі приголосні № 188-195

§ 29. Букви г і ґ № 198-203

§ 30. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв ї, є, ю, я № 204-213

§ 31. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка № 214-222

§ 32. Склад. Наголос. Основні правила переносу № 223-231

§ 33. Орфоепічна помилка. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені в коренях слів № 233-237

§ 34. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом № 238-243

§ 35. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків № 246-249

§ 36. Спрощення в групах приголосних № 250-254

§ 37. Чергування о - а, е - і, е - и № 256-261

§ 38. Чергування о, е з і № 262-267

§ 39. Чергування е - о після ж, ч, ш № 268-274

§ 40. Букви и, і після ж,ч,ш,щ та г,к,х у коренях слів № 275-281

§ 41. Найголовніші правила чергування приголосних звуків № 282-290

§ 42. Основні правила чергування у - е, і - й № 291-299

§ 43. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь,і,є,ю,я. Правила вживання м'якого знаку № 300-307

§ 44. Сполучення йо,ьо № 308-316

§ 45. Правила вживання апострофа № 317-323

§ 46. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків № 324-329

§ 47. Вимова і написання слів із подовженими приголосними № 330-338

§ 48. Написання слів іншомовного походження № 339-348

Завдання для самоперевірки № 349-354

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ № 355-409

§ 49. Лексичне значення слова. Ознайомлення зі словниками № 355-362

§ 50. Однозначні та багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях № 363-368

§ 51. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів № 369-377

§ 52. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів № 378-388

§ 53. Омоніми № 389-395

§ 54. Фразеологізми. Значення фразеологізмів № 396-405

Завдання для самоперевірки № 406-409

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ № 410-446

§ 55. Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення - значущі частини слова № 410-422

§ 56. Вимова й написання префікса з- (зі-, с-) № 424-431

§ 57. Вимова й написання префіксів роз-, без- № 432-437

§ 58. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі- № 438-445

Завдання для самоперевірки № 446

446

ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) № 447-496

§ 60. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність № 447-451

§ 61. Читання № 452-453

§ 62. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами опису № 454-457

§ 63. Правила спілкування. Створення діалогів № 458-464

§ 64. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю № 465-466

§ 65. Характерні ознаки мовних стилів № 467-470

§ 66. Усна відповідь на лінгвістичну тему № 471-473

§ 67. Усний відгук на відповідь однокласника № 474-475

§ 68. Замітка - інформація в газету № 476-477

§ 69. Твір-розповідь на основі власного досвіду № 478-479

§ 70. Докладний переказ тексту, що містить опис предмета № 480-481

§ 71. Особливості побудови художнього і наукового описів № 482-483

§ 72. Докладний переказ тексту, що містить опис тварини № 484-486

§ 73. Написання листа. Адреса № 487-491

§ 74. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами роздуму № 492-496

Популярні ГДЗ: