ГДЗ 5 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2005 рік) 

ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2005 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 5 клас. Автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ВСТУП

  • § 1. Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова - державна мова України

   1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

  • § 2. Частини мови. Основні способо їх розпізнавання

   10 11 12 13 14 15
  • § 3. Іменник

   16 17 18 19 20 21 22 23 24
  • § 4. Прикметник

   25 26 27 28
  • § 5. Числівник

   29 30 31 32 33 34
  • § 6. Займенник

   35 36 37 38
  • § 7. Дієслово

   39 40 41 42
  • § 8. Прислівник

   43 44 45 46
  • § 9. Прийменник і сполучник

   47 48 49 50 51
  • Завдання для самоперевірки

   52 53 54 55
 • ТЕКСТ

  • § 10. Основні ознаки тексту

   56 57 58 59 60
  • § 11. Будова тексту. Тема, мікротема, тематичне речення

   61 62 63 64 65 66
  • § 12. Типи висловлювань

   67 68 69 70 71 72 73 74
  • Завдання для самоперевірки

   75
 • СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

  • § 13. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні.

   76 77 78 79 80 81 82
  • § 14. Речення. Граматична основа речення.

   83 84 85 86 87 88
  • § 15. Речення з одним головним членом

   89 90 91 92 93
  • § 16. Види речень за метою висловлювання. Окличні рчення. Розділові знаки в кінці речення

   94 95 96 98 99 100 101
  • § 17. Головні члени речення

   102 103 104 105 106 107 108
  • § 18. Другорядні члени речення

   109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
  • § 19. Однорідні члени речення

   120 121 122 123 124 125
  • § 20. Однорідні члени речення з узагальнювальним словом. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах

   126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
  • § 21. Звертання. Розділові знаки при звертанні

   136 137 138 139 140 141 142
  • § 22. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Відокремлення вставних слів

   143 144 145 146 147 148 149
  • § 23. Складне речення

   150 152 153 154 155
  • § 24. Речення з прямою мовою. Розділові знаки при прямій мові після слів автора і перед словами автора

   156 157 158 159 160 161
  • § 25. Діалог. Розділові знаки в діалозі

   162 163 164 165 166 167 168
  • Завдання для самоперевірки

   169 170
 • ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

  • § 26. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки

   171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
  • § 27. Приголосні тверді і м'які

   181 182 183 184 185 186 187
  • § 28. Дзвінкі і глухі приголосні

   188 189 190 191 192 193 194 195
  • § 29. Букви г і ґ

   198 199 201 202 203
  • § 30. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв ї, є, ю, я

   204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
  • § 31. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка

   214 215 216 217 218 219 220 221 222
  • § 32. Склад. Наголос. Основні правила переносу

   223 224 225 226 227 228 229 230 231
  • § 33. Орфоепічна помилка. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені в коренях слів

   233 234 235 236 237
  • § 34. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

   238 239 240 241 242 243
  • § 35. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків

   246 247 248 249
  • § 36. Спрощення в групах приголосних

   250 251 252 253 254
  • § 37. Чергування о - а, е - і, е - и

   256 257 258 259 260 261
  • § 38. Чергування о, е з і

   262 263 264 265 266 267
  • § 39. Чергування е - о після ж, ч, ш

   268 269 270 271 272 273 274
  • § 40. Букви и, і після ж,ч,ш,щ та г,к,х у коренях слів

   275 276 277 278 280 281
  • § 41. Найголовніші правила чергування приголосних звуків

   282 283 284 285 286 287 289 290
  • § 42. Основні правила чергування у - е, і - й

   291 292 293 294 295 296 297 298 299
  • § 43. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь,і,є,ю,я. Правила вживання м'якого знаку

   300 301 302 303 304 305 306 307
  • § 44. Сполучення йо,ьо

   308 309 310 311 312 313 314 315 316
  • § 45. Правила вживання апострофа

   317 318 319 320 321 322 323
  • § 46. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків

   324 325 326 327 328 329
  • § 47. Вимова і написання слів із подовженими приголосними

   330 331 332 333 334 335 336 337 338
  • § 48. Написання слів іншомовного походження

   339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
  • Завдання для самоперевірки

   349 350 351 352 353 354
 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

  • § 49. Лексичне значення слова. Ознайомлення зі словниками

   355 356 357 358 359 360 361 362
  • § 50. Однозначні та багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях

   363 364 365 366 367 368
  • § 51. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

   369 370 371 372 373 374 375 376 377
  • § 52. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

   378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
  • § 53. Омоніми

   389 390 391 392 393 394 395
  • § 54. Фразеологізми. Значення фразеологізмів

   396 397 398 399 400 401 402 403 404 405
  • Завдання для самоперевірки

   406 407 408 409
 • БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

  • § 55. Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення - значущі частини слова

   410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  • § 56. Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)

   424 425 426 427 428 429 430 431
  • § 57. Вимова й написання префіксів роз-, без-

   432 433 434 435 436 437
  • § 58. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-

   438 439 440 441 442 443 444 445
  • Завдання для самоперевірки

   446
 • ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

  • § 60. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність

   447 448 449 450 451
  • § 61. Читання

   452 453
  • § 62. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами опису

   454 455 456 457
  • § 63. Правила спілкування. Створення діалогів

   458 459 460 461 462 463 464
  • § 64. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю

   465 466
  • § 65. Характерні ознаки мовних стилів

   467 468 469 470
  • § 66. Усна відповідь на лінгвістичну тему

   471 472 473
  • § 67. Усний відгук на відповідь однокласника

   474 475
  • § 68. Замітка - інформація в газету

   476 477
  • § 69. Твір-розповідь на основі власного досвіду

   478 479
  • § 70. Докладний переказ тексту, що містить опис предмета

   480 481
  • § 71. Особливості побудови художнього і наукового описів

   482 483
  • § 72. Докладний переказ тексту, що містить опис тварини

   484 485 486
  • § 73. Написання листа. Адреса

   487 488 489 490 491
  • § 74. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами роздуму

   492 493 494 495 496