ГДЗ 5 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2013 

ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2013 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2013
  • Видавництво: Грамота, Київ

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ № 1-97

§ 1. Значення мови в житті людини і суспільстві. Українська мова - державна мова України № 1-9

1 3 5 6 8 9

§ 2. Частини мови. Основні способо їх розпізнавання № 10-14

§ 3. Іменник № 16-27

§ 4. Прикметник № 28-37

§ 5. Числівник № 38-46

§ 6. Займенник № 47-55

§ 7. Дієслово № 56-66

§ 8. Прислівник № 67-76

§ 9. Прийменник № 77-85

§ 10. Сполучник № 86-97

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ № 98-212

§ 11. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні № 98-105

§ 12. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок) № 106-117

§ 13. Речення з одним головним членом № 118-124

§ 14. Види речень за метою висловлювання. Окличні рчення. Розділові знаки в кінці речення № 125-133

§ 15. Другорядні члени речення № 134-145

§ 16. Речення з однорідними членами № 146-156

§ 17. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення № 157-165

§ 18. Звертання. Роль звертань у реченні № 167-174

§ 19. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами № 175-183

§ 20. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком № 184-192

§ 21. Пряма мова. Роздылові зники при прямій мові № 193-200

§ 22. Діалог. Тире при діалозі № 202-212

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ № 213-430

§ 23. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки № 213-222

§ 24. Приголосні тверді і м'які № 223-231

§ 25. Дзвінкі і глухі приголосні № 233-240

§ 26. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ № 243-249

§ 27. Позначення звуків мови на писмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ № 250-258

§ 28. Склад. Складні правила переносу слів № 259-264

§ 29. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічнич словник № 266-274

§ 30. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником № 275-283

§ 31. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о у коренях слів № 284-293

§ 32. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом № 294-303

§ 33. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків № 306-312

§ 34. Спрощення в групах приголосних № 313-320

§ 35. Чергування о - а, е - і, е - и № 321-328

§ 36. Чергування о, е з і № 329-338

§ 37. Букви е, о після ж, ч, ш № 339-347

§ 38. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів № 348-356

§ 39. Найголовніші правила чергування приголосних звуків № 357-366

§ 40. Основні випадки чергування у - в, і - й № 367-375

§ 41. Позначення м'якості приголосних на письмі ь, і, є, ю, я. Правила вживання м'якого знака № 376-384

§ 42. Сполучення йо, ьо № 385-393

§ 43. Правила вживання апострофа № 394-404

§ 44. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків № 405-414

§ 45. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення із словником іншомовних слів № 415-430

ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 431-497

§ 46. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова № 431-438

§ 47. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні. Тлумачний і перекладний словники № 439-446

§ 48. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова № 447-455

§ 49. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів № 456-463

§ 50. Антоніми. Ознайомленя зі словником антонімів № 464-474

§ 51. Омоніми № 475-483

§ 52. Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником української мови № 484-497

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ № 498-547

§ 53. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова. Спільнокореневі слова № 498-509

§ 54. Форми слова. Змінні і незмінні слова № 510-518

§ 55. Вимова і написання префікса з зі, с № 520-528

§ 56. Вимова і написання префіксів роз-, без- № 529-537

§ 57. Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі- № 538-547

ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) № 548-647

§ 58. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність № 548-554

§ 59. Аудіювання, читання, говоріння. письмо № 555-557

§ 60. Спілкування як найважливіший складник культури людини № 558-563

§ 61. Текст. Основні ознаки тексту № 564-569

§ 62. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту № 571-576

§ 63. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю. Характерні ознаки мовних стилів № 577-582

§ 64. Типи висловлювання: розповіть, опис, роздум № 583-588

§ 65. Усний і письмовий докладні перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини № 589-593

§ 66. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета № 595-596

§ 67. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму № 597-600

§ 68. Усний докладний переказ тексту наукового стилю № 601-603

§ 69. Діалог. Різновиди діалогів. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування № 605-609

§ 70. Твір-опис предмета в художньому і науковому стилях № 610-615

§ 71. Твір-опис тварин в художньому і науковому слилях № 616-623

§ 72. Відповідь на уроках (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі № 624-627

§ 73. Усний відгук на відповідь однокласника. Доброзичливий критик № 628-629

§ 74. Твір-розповідь про випадок із життя на основі власного досвіду в художньому стилі № 630-632

§ 75. Письмовий твір-роздум у художньому стилі № 636-639

§ 76. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру № 641

641

§ 77. Ділові парери. Написання листів. Адреса № 645-647

Популярні ГДЗ: