ГДЗ 5 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2013 

ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2013 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 5 клас. Автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§ 1. Значення мови в житті людини і суспільстві. Українська мова - державна мова України

1 3 5 6 8 9

§ 2. Частини мови. Основні способо їх розпізнавання

§ 3. Іменник

§ 4. Прикметник

§ 5. Числівник

§ 6. Займенник

§ 7. Дієслово

§ 8. Прислівник

§ 9. Прийменник

§ 10. Сполучник

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 11. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні

§ 12. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)

§ 13. Речення з одним головним членом

§ 14. Види речень за метою висловлювання. Окличні рчення. Розділові знаки в кінці речення

§ 15. Другорядні члени речення

§ 16. Речення з однорідними членами

§ 17. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

§ 18. Звертання. Роль звертань у реченні

§ 19. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами

§ 20. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

§ 21. Пряма мова. Роздылові зники при прямій мові

§ 22. Діалог. Тире при діалозі

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 23. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки

§ 24. Приголосні тверді і м'які

§ 25. Дзвінкі і глухі приголосні

§ 26. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

§ 27. Позначення звуків мови на писмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ

§ 28. Склад. Складні правила переносу слів

§ 29. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічнич словник

§ 30. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником

§ 31. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о у коренях слів

§ 32. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

§ 33. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

§ 34. Спрощення в групах приголосних

§ 35. Чергування о - а, е - і, е - и

§ 36. Чергування о, е з і

§ 37. Букви е, о після ж, ч, ш

§ 38. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів

§ 39. Найголовніші правила чергування приголосних звуків

§ 40. Основні випадки чергування у - в, і - й

§ 41. Позначення м'якості приголосних на письмі ь, і, є, ю, я. Правила вживання м'якого знака

§ 42. Сполучення йо, ьо

§ 43. Правила вживання апострофа

§ 44. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

§ 45. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення із словником іншомовних слів

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 46. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова

§ 47. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні. Тлумачний і перекладний словники

§ 48. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

§ 49. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

§ 50. Антоніми. Ознайомленя зі словником антонімів

§ 51. Омоніми

§ 52. Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником української мови

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 53. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова. Спільнокореневі слова

§ 54. Форми слова. Змінні і незмінні слова

§ 55. Вимова і написання префікса з зі, с

§ 56. Вимова і написання префіксів роз-, без-

§ 57. Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-

ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 58. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність

§ 59. Аудіювання, читання, говоріння. письмо

§ 60. Спілкування як найважливіший складник культури людини

§ 61. Текст. Основні ознаки тексту

§ 62. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту

§ 63. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю. Характерні ознаки мовних стилів

§ 64. Типи висловлювання: розповіть, опис, роздум

§ 65. Усний і письмовий докладні перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

§ 66. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

§ 67. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

§ 68. Усний докладний переказ тексту наукового стилю

§ 69. Діалог. Різновиди діалогів. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування

§ 70. Твір-опис предмета в художньому і науковому стилях

§ 71. Твір-опис тварин в художньому і науковому слилях

§ 72. Відповідь на уроках (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі

§ 73. Усний відгук на відповідь однокласника. Доброзичливий критик

§ 74. Твір-розповідь про випадок із життя на основі власного досвіду в художньому стилі

§ 75. Письмовий твір-роздум у художньому стилі

§ 76. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру

641

§ 77. Ділові парери. Написання листів. Адреса