ГДЗ 5 клас Українська мова С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова (2018 рік) 

ГДЗ Українська мова 5 клас С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова (2018 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 5 клас. Автори: С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • Вступ

  • § 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України

   1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово

  • § 2. Усні й письмові висловлювання. Аудіювання, читання, говоріння, письмо

   11 12 13 15 16
  • § 3. Текст. Основні ознаки тексту

   18 19 20 21 22 23
  • § 4. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту

   26 28 29 30 31 32
  • § 5. Види речень за метою висловлювання. Інтонація речень. Розділові знаки в кінці речення

   34 35 38 39 40 41 42
  • § 6. Слово як компонент речення. Слово як частина мови

   48 49 50 51 52 53
 • Лексикологія

  • § 7. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова (повторення)

   58 59 61 63 64 65
  • § 8. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Тлумачний словник

   68 69 70 72 73 74 75
  • § 9. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімі

   77 78 79 80 81 82 83 84
  • § 10. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімі

   86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  • § 11. Омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів

   100 101 102 103 104 105 106 107 108
  • § 13. Лексична помилка та її умовне позначення (практично)

   131 132 133 134
 • Будова слова. Орфографія

  • § 14. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова

   137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
  • § 15. Форми слова. Змінні й незмінні слова

   149 150 151 152 153 154 155 156 157
  • § 16. Правопис значущих частин слова (повторення). Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)

   159 160 161 162 163 164 165 166 167
  • § 17. Вимова й написання префіксів роз-, без-

   169 170 171 172 173 174 175 176
  • § 18. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-

   178 179 180 181 182 184 186 187 190
 • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

  • § 19. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки

   191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
  • § 20. Приголосні тверді й м’які

   202 203 204 205 206 207 208 209 210
  • § 21. Дзвінкі й глухі приголосні

   212 213 214 215 217 218 219
  • § 22. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

   224
  • § 23. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв е, ї, ю, я та щ

   238 239 241 242
  • § 24. Склад. Основні правила переносу слів

   244 245 246 247 248 249
  • § 25. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка

   252 253 254 255 256 257 258 259 260
  • § 26. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів

   263 265 267 268 269 270 271 272 273
  • § 27. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

   275 276 277 278 279 280 281 282 284 286
  • § 28. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

   288 289 290 291 292
  • § 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

   300 301 302 303 304 305 306 307
  • § 30. Спрощення в групах приголосних

   309 310 311 312 313 314 315 316
  • § 31. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]

   318 319 320 321 322 323 324 325
  • § 32. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о], [е] з [і]

   327 329 330 331 333
  • § 33. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Букви и, і після ж, ч, иі, щ та г, к, х у коренях слів

   335 336 337 338 340 341 342 343
  • § 34. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 11 І- 11' І- И - [ж], [ч], [ш] - [з], [ц'], [с']

   345 346 347 348 350 351 353 354
  • § 35. Основні випадки чергування у -в , і-й , з - і з - зі

   356 357 358 359 362 363 364 365 366
  • § 36. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака

   368 371 372 375 377
  • § 37. Правила вживання апострофа

   380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 392
 • Відомості із синтаксису та пунктуації

  • § 38. Словосполучення. Головне та залежне слово в словосполученні

   394 395 396 397 399 400
  • § 39. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)

   402 404 405 406 408 409 410 411 412 413 414
  • § 40. Речення з одним головним членом

   417 419 424 425
  • § 41. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

   432 433 434 435 437 438 439 440 441
  • § 42. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення

   444 445 446 447 448 450 451 452 453
  • § 43. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

   455 456 457 458 459 461 462 463 464
  • § 44. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)

   467 468 469 470 471 472 473 474
  • § 45. Вставні слова та сполучення слів

   476 477 478 479 481 482 483 484
  • § 46. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

   486 487 490 492 493 494
  • § 47. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

   496 497 498 499 500 501 502 503
  • § 48. Діалог. Тире при діалозі

   506 507 508 509 510 511 513 515
 • Повторення й узагальнення вивченого в кінці року

  • § 50. Будова слова й орфографія

   524
 • Зв’язне мовлення

  • § 53. Спілкування — важлива складова культури людини

   542 543 544 545 547
  • § 55. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум. Особливості будови висловлювань. Особливості будови розповіді, опису й елементарного роздуму

   554 555 557
  • § 57. Усний та письмовий докладні перекази розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини

   560 561 562
  • § 59. Письмовий художній твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності. Аналіз твору-опису

   569 571
  • § 61. Все про красу й милозвучність української мови

   577 578
  • § 62. Ділові папери. Листування офіційне та неофіційне. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

   583