ГДЗ 5 клас Українська мова С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова 2018 

ГДЗ Українська мова 5 клас С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова (2018 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 5 клас. Автори: С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Вступ

§ 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово

§ 2. Усні й письмові висловлювання. Аудіювання, читання, говоріння, письмо

§ 3. Текст. Основні ознаки тексту

§ 4. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту

§ 5. Види речень за метою висловлювання. Інтонація речень. Розділові знаки в кінці речення

§ 6. Слово як компонент речення. Слово як частина мови

Лексикологія

§ 7. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова (повторення)

§ 8. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Тлумачний словник

§ 9. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімі

§ 10. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімі

§ 11. Омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів

§ 13. Лексична помилка та її умовне позначення (практично)

Будова слова. Орфографія

§ 14. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова

§ 15. Форми слова. Змінні й незмінні слова

§ 16. Правопис значущих частин слова (повторення). Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)

§ 17. Вимова й написання префіксів роз-, без-

§ 18. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

§ 19. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки

§ 20. Приголосні тверді й м’які

§ 21. Дзвінкі й глухі приголосні

§ 22. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

224

§ 23. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв е, ї, ю, я та щ

§ 24. Склад. Основні правила переносу слів

§ 25. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка

§ 26. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів

§ 27. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

§ 28. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

§ 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

§ 30. Спрощення в групах приголосних

§ 31. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]

§ 32. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о], [е] з [і]

§ 33. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Букви и, і після ж, ч, иі, щ та г, к, х у коренях слів

§ 34. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 11 І- 11' І- И - [ж], [ч], [ш] - [з], [ц'], [с']

§ 35. Основні випадки чергування у -в , і-й , з - і з - зі

§ 36. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака

§ 37. Правила вживання апострофа

Відомості із синтаксису та пунктуації

§ 38. Словосполучення. Головне та залежне слово в словосполученні

§ 39. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)

§ 40. Речення з одним головним членом

§ 41. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

§ 42. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення

§ 43. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

§ 44. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)

§ 45. Вставні слова та сполучення слів

§ 46. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

§ 47. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

§ 48. Діалог. Тире при діалозі

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року

§ 50. Будова слова й орфографія

524

Зв’язне мовлення

§ 53. Спілкування — важлива складова культури людини

§ 55. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум. Особливості будови висловлювань. Особливості будови розповіді, опису й елементарного роздуму

§ 57. Усний та письмовий докладні перекази розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини

§ 59. Письмовий художній твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності. Аналіз твору-опису

§ 61. Все про красу й милозвучність української мови

§ 62. Ділові папери. Листування офіційне та неофіційне. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

583