ГДЗ 5 клас Українська мова С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова 2018 

ГДЗ Українська мова 5 клас С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова (2018 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2018
  • Видавництво: Грамота, Київ

Вступ № 1-9

§ 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово № 11-53

§ 2. Усні й письмові висловлювання. Аудіювання, читання, говоріння, письмо № 11-16

§ 3. Текст. Основні ознаки тексту № 18-23

§ 4. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту № 26-32

§ 5. Види речень за метою висловлювання. Інтонація речень. Розділові знаки в кінці речення № 34-42

§ 6. Слово як компонент речення. Слово як частина мови № 48-53

Лексикологія № 58-134

§ 7. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова (повторення) № 58-65

§ 8. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Тлумачний словник № 68-75

§ 9. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімі № 77-84

§ 10. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімі № 86-96

§ 11. Омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів № 100-108

§ 13. Лексична помилка та її умовне позначення (практично) № 131-134

Будова слова. Орфографія № 137-190

§ 14. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова № 137-147

§ 15. Форми слова. Змінні й незмінні слова № 149-157

§ 16. Правопис значущих частин слова (повторення). Вимова й написання префікса з- (зі-, с-) № 159-167

§ 17. Вимова й написання префіксів роз-, без- № 169-176

§ 18. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі- № 178-190

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія № 191-392

§ 19. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки № 191-200

§ 20. Приголосні тверді й м’які № 202-210

§ 21. Дзвінкі й глухі приголосні № 212-219

§ 22. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ № 224

224

§ 23. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв е, ї, ю, я та щ № 238-242

§ 24. Склад. Основні правила переносу слів № 244-249

§ 25. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка № 252-260

§ 26. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів № 263-273

§ 27. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом № 275-286

§ 28. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення № 288-292

§ 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків № 300-307

§ 30. Спрощення в групах приголосних № 309-316

§ 31. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и] № 318-325

§ 32. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о], [е] з [і] № 327-333

§ 33. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Букви и, і після ж, ч, иі, щ та г, к, х у коренях слів № 335-343

§ 34. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 11 І- 11' І- И - [ж], [ч], [ш] - [з], [ц'], [с'] № 345-354

§ 35. Основні випадки чергування у -в , і-й , з - і з - зі № 356-366

§ 36. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака № 368-377

§ 37. Правила вживання апострофа № 380-392

Відомості із синтаксису та пунктуації № 394-515

§ 38. Словосполучення. Головне та залежне слово в словосполученні № 394-400

§ 39. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок) № 402-414

§ 40. Речення з одним головним членом № 417-425

§ 41. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина № 432-441

§ 42. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення № 444-453

§ 43. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами № 455-464

§ 44. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення) № 467-474

§ 45. Вставні слова та сполучення слів № 476-484

§ 46. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком № 486-494

§ 47. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові № 496-503

§ 48. Діалог. Тире при діалозі № 506-515

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року № 524

§ 50. Будова слова й орфографія № 524

524

Зв’язне мовлення № 542-583

§ 53. Спілкування — важлива складова культури людини № 542-547

§ 55. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум. Особливості будови висловлювань. Особливості будови розповіді, опису й елементарного роздуму № 554-557

§ 57. Усний та письмовий докладні перекази розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини № 560-562

§ 59. Письмовий художній твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності. Аналіз твору-опису № 569-571

§ 61. Все про красу й милозвучність української мови № 577-578

§ 62. Ділові папери. Листування офіційне та неофіційне. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці) № 583

583

Популярні ГДЗ: