ГДЗ 6 клас Українська мова О.П. Глазова 2014 

ГДЗ Українська мова 6 клас О.П. Глазова (2014 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2014
  • Видавництво: Освіта, Київ

ВСТУП № 6-12

Краса і багатство української мови № 6-12

6 10 11 12

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО № 17-56

§ 1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення № 17-25

§ 2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів № 28-34

§ 3. Пряма мова. Діалог № 36-42

§ 4. Тема і головна думка тексту. Мікротема, тематичне речення. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Стилі і типи мовлення № 47-56

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ № 60-125

§ 5. Групи слів за їхнім походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова № 60-73

§ 6. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми № 76-84

§ 7. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова № 85-96

§ 8. Просторічні слова № 99-101

§ 9. Офіційно-ділова лексика № 103-108

§ 10. Фразеологія. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення № 115-118

§ 11. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів № 120-123

§ 12. Фразеологізми в ролі членів речення № 124-125

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ № 130-198

§ 13. Змінювання і творення слів. Твірне слово № 130-153

§ 14. Перехід слів із однієї частини мови в іншу № 155-156

§ 15. Чергування приголосних при творенні слів № 158-179

§ 16. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах № 180-184

§ 17. Правопис складних і складноскорочених слів № 187-198

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ № 200

§ 18. Загальна характеристика частин мови № 200

200

ІМЕННИК № 202-319

§ 19. Іменник як частина мови № 202-205

§ 20. Рід іменників. Іменники спільного роду № 208-214

§ 21. Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини № 219-222

§ 22. Відмінки іменників, їхнє значення. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників № 224-293

§ 23. Написання не з іменниками № 296-301

§ 24. Особливості творення іменників № 304-312

§ 25. Написання та відмінювання імен по батькові № 314-319

ПРИКМЕТНИК № 322-415

§ 26. Прикметник як частина мови № 322-323

§ 27. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис № 327-339

§ 28. Ступені порівняння якісних прикметників № 344-354

§ 29. Повні й короткі форми прикметників № 356-359

§ 30. Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників № 361-370

§ 31. Творення прикметників № 372-385

§ 32. Написання не з прикметниками № 388-393

§ 33. Написання –нн і –н у прикметниках № 395-401

§ 34. Написання складних прикметників через дефіс або разом № 404-407

§ 35. Перехід прикметників у іменники № 411

411

§ 36. Написання прізвищ прикметникової форми № 415

415

ЧИСЛІВНИК № 419-463

§ 37. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені № 419-428

§ 38. Відмінювання кількісних числівників № 430-448

§ 39. Відмінювання порядкових числівників № 454-463

ЗАЙМЕННИК № 470-507

§ 41. Особові займенники і зворотний займенник себе № 470-474

§ 42. Питальні й відносні займенники № 481-483

§ 43. Заперечні й неозначені займенники. Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках № 486-494

§ 44. Присвійні займенники № 497-498

§ 45. Вказівні й означальні займенники № 503-507

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО № 510-535

Популярні ГДЗ: