ГДЗ 6 клас Українська мова О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов 2006 

ГДЗ Українська мова 6 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов (2006 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2006
  • Видавництво: Зодіак-ЕКО, Київ

ВСТУП № 4-11

Багатство і краса української мови. Повторення вивченого про мову і мовлення № 4-8

4 6 8

Ситуація спілкування № 10-11

10 11

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО № 15-59

§ 1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення № 15-21

§ 2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів № 22-30

§ 3. Пряма мова. Діалог № 32-41

§ 4. Повторення й поглиблення вивченого про текст № 43-59

ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 62-140

§ 5. Групи слів за походженням: власне українські та запозичені слова № 62-82

§ 6. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми № 85-102

§ 7. Групи слів за вживанням. Загальновживані слова та стилістично забарвлені слова. Діалектні, професійні слова й терміни № 104-118

§ 8. Просторічні слова. Жаргонізми № 123-124

§ 9. Офіційно-ділова лексика № 127-140

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ № 142-223

§ 10. Основні способи словотворення № 142-168

§ 11. Перехід слів з однієї частини мови в іншу № 170-172

§ 12. Зміни приголосних за творення слів № 174-196

§ 13. Складні слова № 197-223

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ № 225-226

§ 14. Загальна характеристика частин мови № 225-226

ІМЕННИК № 229-365

§ 15. Іменник як частина мови № 229-233

§ 16. Рід іменників. Іменники спільного роду № 234-246

§ 17. Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини № 249-252

§ 18. Відмінки іменників. Значення відмінків № 255

255

§ 19. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників № 256-336

§ 20. Написання не з іменниками № 337-344

§ 21. Особливості творення іменників № 346-355

§ 22. Написання та відмінювання імен по батькові № 357-365

ПРИКМЕТНИК № 368-482

§ 23. Прикметник як частина мови № 368-373

§ 24. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис № 374-393

§ 25. Ступені порівняння прикметників № 395-407

§ 26. Повні і короткі форми прикметників № 412-416

§ 27. Прикметники твердої і м'якої груп. Відмінювання прикметників № 417-427

§ 28. Творення прикметників № 428-446

§ 29. Написання не з прикметниками № 448-454

§ 30. Написання -нн- і -н- у прикметниках № 455-462

§ 31. Написання складних прикметників через дефіс або разом № 465-469

§ 32. Перехід прикметників в іменники № 472-474

§ 33. Написання й відмінювання прізвищ № 478-482

ЧИСЛІВНИК № 485-533

§ 34. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені № 485-495

§ 35. Відмінювання кількісних числівників № 496-517

§ 36. Відмінювання порядкових числівників № 525-533

ЗАЙМЕННИК № 539-586

§ 37. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням № 539

539

§ 38. Особові займенники і зворотний займенник себе № 541-548

§ 39. Питальні і відносні займенники № 553-557

§ 40. Заперечні і неозначені займенники № 558-565

§ 41. Присвійні займенники № 569-574

§ 42. Вказівні й означальні займенники № 578-586

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ № 587-613

ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 587-592

СЛОВОТВІР І ОРФОГРАФІЯ № 594-601

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ № 603-613

Популярні ГДЗ: