ГДЗ 6 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2006 

ГДЗ Українська мова 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2006 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2006
  • Видавництво: Грамота, Київ

ВСТУП № 2-12

§ 1. Краса і багатство української мови № 2-12

2 4 9 12

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО № 13-53

§ 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Прості речення № 13-18

§ 3. Однорідні члени речення. Вставні слова у простому реченні. Звертання. Розділові знаки у простому реченні № 20-32

§ 4. Складне речення № 33-34

33 34

§ 5. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові та діалозі № 40-53

ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 56-125

§ 6. Групи слів за походженням № 56-62

56 60 62

§ 7. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів № 64-71

§ 8. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми, неологізми) № 76-89

§ 9. Групи слів за вживанням. Загальновживані і стилістично забарвлені слова № 91-93

91 92 93

§10. Діалектні слова № 94-101

§11. Професійні слова і терміни. Просторічні слова. Жаргонізми № 104-112

§ 12. Офіційно-ділова лексика № 116-125

СЛОВОТВІР № 126-185

§ 13. Основні способи словотворення в українській мові № 126-133

§ 14. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. Зміни приголосних при творенні прикметників, що мають буквосполучення -ЧН-, -шн- № 137-145

§ 15. Зміни приголосних при творенні прикметників на -зьк(ий), -цьк(ий), -ськ(ий) та іменників на -зтв(о), -цтв(о), -ств(о) № 146-152

§ 16. Сполучні о, е, є в складних словах № 154-162

§ 17. Написання слів з пів- разом, через дефіс, з апострофом № 164-168

§18. Написання складних слів разом і через дефіс № 170-176

§ 19.Творення і правопис складноскорочених слів № 177-185

МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННИК № 186-343

§ 20. Загальна характеристика частин мови № 186-191

§ 21. Іменник як частина мови: загальне значення,морфологічні ознаки, синтаксична роль № 193-198

§ 22. Іменники — назви істот і неістот № 200-206

§ 23. Іменники — загальні та власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах № 210-211

§ 24. Рід іменників. Іменники спільного роду № 217-229

§ 25. Число іменників № 231-239

§ 26. Відмінки іменників № 242-251

§ 27. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни № 252-260

§ 28. Відмінювання іменників і відміни № 261-268

§ 29. Відмінювання іменників II відміни № 269-277

§ 30. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку № 280-287

§ 31. Відмінювання іменників III та IV відміни № 291-298

§ 32. Відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині № 299-304

§ 33. Не з іменниками № 308-310

§ 34. Букви е, и, і в суфіксах -єчок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -инн(я), -ев(о) № 314-321

§ 35. Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові № 325-330

§ 36. Особливості творення іменників № 331-343

МОРФОЛОГІЯ. ПРИКМЕТНИК № 346-442

§ 37. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 346-351

§ 38. Групи прикметників за значенням № 353-360

§ 39. Ступені порівняння прикметників № 363-370

§ 40. Прикметники твердої і м'якої групи. Відмінювання прикметників № 373-377

§ 41. Форми прикметників № 379-383

§ 42. Творення прикметників № 385-392

§ 43. Перехід прикметників в іменники № 395-401

§ 44. Написання прикметникових суфіксів № 403-410

§ 45. Написання не з прикметниками № 411-416

§ 46. Написання -н- і - нн- у прикметниках № 418-424

§ 47. Написання складних прикметників № 427-432

§ 48. Написання прізвищ прикметникової форми № 438-442

МОРФОЛОГІЯ. ЧИСЛІВНИК № 444-479

§ 49. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 444-449

§ 50. Кількісні й порядкові числівники № 451-461

§ 51. Відмінювання власне кількісних, збірних і неозначено-кількісних числівників № 462-471

§ 52. Відмінювання порядкових числівників № 472-479

МОРФОЛОГІЯ. ЗАЙМЕННИК № 480-528

§ 53. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 480-486

§ 54. Розряди займенників за значенням № 488-495

§ 55. Правопис займенників № 496-501

§ 56. Відмінювання займенників № 503-528

Популярні ГДЗ: