ГДЗ 6 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2006 

ГДЗ Українська мова 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2006 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 6 клас. Автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

§ 1. Краса і багатство української мови

2 4 9 12

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Прості речення

§ 3. Однорідні члени речення. Вставні слова у простому реченні. Звертання. Розділові знаки у простому реченні

§ 4. Складне речення

33 34

§ 5. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові та діалозі

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 6. Групи слів за походженням

56 60 62

§ 7. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

§ 8. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми, неологізми)

§ 9. Групи слів за вживанням. Загальновживані і стилістично забарвлені слова

91 92 93

§10. Діалектні слова

§11. Професійні слова і терміни. Просторічні слова. Жаргонізми

§ 12. Офіційно-ділова лексика

СЛОВОТВІР

§ 13. Основні способи словотворення в українській мові

§ 14. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. Зміни приголосних при творенні прикметників, що мають буквосполучення -ЧН-, -шн-

§ 15. Зміни приголосних при творенні прикметників на -зьк(ий), -цьк(ий), -ськ(ий) та іменників на -зтв(о), -цтв(о), -ств(о)

§ 16. Сполучні о, е, є в складних словах

§ 17. Написання слів з пів- разом, через дефіс, з апострофом

§18. Написання складних слів разом і через дефіс

§ 19.Творення і правопис складноскорочених слів

МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННИК

§ 20. Загальна характеристика частин мови

§ 21. Іменник як частина мови: загальне значення,морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 22. Іменники — назви істот і неістот

§ 23. Іменники — загальні та власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах

§ 24. Рід іменників. Іменники спільного роду

§ 25. Число іменників

§ 26. Відмінки іменників

§ 27. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни

§ 28. Відмінювання іменників і відміни

§ 29. Відмінювання іменників II відміни

§ 30. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку

§ 31. Відмінювання іменників III та IV відміни

§ 32. Відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині

§ 33. Не з іменниками

§ 34. Букви е, и, і в суфіксах -єчок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -инн(я), -ев(о)

§ 35. Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

§ 36. Особливості творення іменників

МОРФОЛОГІЯ. ПРИКМЕТНИК

§ 37. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 38. Групи прикметників за значенням

§ 39. Ступені порівняння прикметників

§ 40. Прикметники твердої і м'якої групи. Відмінювання прикметників

§ 41. Форми прикметників

§ 42. Творення прикметників

§ 43. Перехід прикметників в іменники

§ 44. Написання прикметникових суфіксів

§ 45. Написання не з прикметниками

§ 46. Написання -н- і - нн- у прикметниках

§ 47. Написання складних прикметників

§ 48. Написання прізвищ прикметникової форми

МОРФОЛОГІЯ. ЧИСЛІВНИК

§ 49. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 50. Кількісні й порядкові числівники

§ 51. Відмінювання власне кількісних, збірних і неозначено-кількісних числівників

§ 52. Відмінювання порядкових числівників

МОРФОЛОГІЯ. ЗАЙМЕННИК

§ 53. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 54. Розряди займенників за значенням

§ 55. Правопис займенників

§ 56. Відмінювання займенників