ГДЗ 6 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2006 рік) 

ГДЗ Українська мова 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2006 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 6 клас. Автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ВСТУП

  • § 1. Краса і багатство української мови

   2 4 9 12
 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  • § 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Прості речення

   13 14 16 17 18
  • § 3. Однорідні члени речення. Вставні слова у простому реченні. Звертання. Розділові знаки у простому реченні

   20 21 23 25 26 29 32
  • § 4. Складне речення

   33 34
  • § 5. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові та діалозі

   40 42 44 45 47 49 50 51 52 53
 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ

  • § 6. Групи слів за походженням

   56 60 62
  • § 7. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

   64 66 67 68 69 71
  • § 8. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми, неологізми)

   76 78 79 80 81 82 84 85 88 89
  • § 9. Групи слів за вживанням. Загальновживані і стилістично забарвлені слова

   91 92 93
  • §10. Діалектні слова

   94 97 98 99 100 101
  • §11. Професійні слова і терміни. Просторічні слова. Жаргонізми

   104 105 106 107 110 112
  • § 12. Офіційно-ділова лексика

   116 117 119 120 121 123 124 125
 • СЛОВОТВІР

  • § 13. Основні способи словотворення в українській мові

   126 127 128 129 130 131 132 133
  • § 14. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. Зміни приголосних при творенні прикметників, що мають буквосполучення -ЧН-, -шн-

   137 138 139 142 143 145
  • § 15. Зміни приголосних при творенні прикметників на -зьк(ий), -цьк(ий), -ськ(ий) та іменників на -зтв(о), -цтв(о), -ств(о)

   146 148 150 151 152
  • § 16. Сполучні о, е, є в складних словах

   154 155 157 158 159 162
  • § 17. Написання слів з пів- разом, через дефіс, з апострофом

   164 165 166 167 168
  • §18. Написання складних слів разом і через дефіс

   170 173 174 176
  • § 19.Творення і правопис складноскорочених слів

   177 178 180 181 182 185
 • МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННИК

  • § 20. Загальна характеристика частин мови

   186 187 189 190 191
  • § 21. Іменник як частина мови: загальне значення,морфологічні ознаки, синтаксична роль

   193 195 198
  • § 22. Іменники — назви істот і неістот

   200 201 204 205 206
  • § 23. Іменники — загальні та власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах

   210 211
  • § 24. Рід іменників. Іменники спільного роду

   217 218 219 220 222 225 226 229
  • § 25. Число іменників

   231 232 233 234 235 237 238 239
  • § 26. Відмінки іменників

   242 243 245 246 247 248 249 250 251
  • § 27. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни

   252 253 255 256 257 258 259 260
  • § 28. Відмінювання іменників і відміни

   261 262 263 265 267 268
  • § 29. Відмінювання іменників II відміни

   269 270 271 272 273 274 276 277
  • § 30. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку

   280 282 283 285 287
  • § 31. Відмінювання іменників III та IV відміни

   291 292 293 297 298
  • § 32. Відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині

   299 303 304
  • § 33. Не з іменниками

   308 309 310
  • § 34. Букви е, и, і в суфіксах -єчок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -инн(я), -ев(о)

   314 317 321
  • § 35. Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

   325 328 329 330
  • § 36. Особливості творення іменників

   331 332 334 336 337 339 340 341 343
 • МОРФОЛОГІЯ. ПРИКМЕТНИК

  • § 37. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

   346 348 349 351
  • § 38. Групи прикметників за значенням

   353 354 355 356 357 358 359 360
  • § 39. Ступені порівняння прикметників

   363 364 365 366 367 368 369 370
  • § 40. Прикметники твердої і м'якої групи. Відмінювання прикметників

   373 376 377
  • § 41. Форми прикметників

   379 380 381 382 383
  • § 42. Творення прикметників

   385 386 387 388 389 390 391 392
  • § 43. Перехід прикметників в іменники

   395 396 399 401
  • § 44. Написання прикметникових суфіксів

   403 404 405 406 407 410
  • § 45. Написання не з прикметниками

   411 412 413 414 416
  • § 46. Написання -н- і - нн- у прикметниках

   418 419 421 422 423 424
  • § 47. Написання складних прикметників

   427 429 432
  • § 48. Написання прізвищ прикметникової форми

   438 440 441 442
 • МОРФОЛОГІЯ. ЧИСЛІВНИК

  • § 49. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

   444 445 447 448 449
  • § 50. Кількісні й порядкові числівники

   451 454 455 456 457 461
  • § 51. Відмінювання власне кількісних, збірних і неозначено-кількісних числівників

   462 463 464 465 467 468 469 470 471
  • § 52. Відмінювання порядкових числівників

   472 473 474 475 478 479
 • МОРФОЛОГІЯ. ЗАЙМЕННИК