ГДЗ 6 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук (2014 рік) 

ГДЗ Українська мова 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук (2014 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 6 клас. Автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • Від авторів

  • § 1. Краса і багатство української мови

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  • § 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення

   13 14 15 16 17 18
  • § 3. Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні

   20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  • § 4. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні

   34 35 37 39
  • § 6. Текст. Структура тексту

   47 48 49
  • § 7. Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту

   53 54 55 56 57
 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ

  • § 8. Групи слів за походженням

   59 60 61 62 63 64 65 66 67
  • § 9. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

   69 70 71 72 73 74 75 76 77
  • § 10. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми

   78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91
  • § 11. Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова

   92 93 94 95
  • § 12. Діалектні слова

   96 101 102 103
  • § 13. Професійні слова і терміни. Просторічні слова

   104 105 106 107 108 109 112 113
  • § 14. Офіційно-ділова лексика

   114 115 116 117 118 119 120 121 122
  • § 15. Фразеологізми. Словник фразеологізмів

   123 124 125 127 128 129 130 131
  • § 16. Джерела українських фразеологізмів

   132 133 135 136
  • § 17. Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів

   137 138 139 140 141 142 143 145 146
 • СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ

  • § 18. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

   147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
  • § 19. Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова

   157 158 159 161
  • § 20. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький.

   162 163 164 165 166 167 168
  • § 21. Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зькта іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)

   169 170 171 172 173 174 175
  • § 22. Складні слова. Сполучні о, е, е в складних словах

   176 177 178 179 180 181 182
  • § 23. Правопис складних слів разом і через дефіс

   183 184 185 186 187 188
  • § 24. Написання слів з пів

   189 190 191 192 193 194
  • § 25. Творення і правопис складноскорочених слів

   195 196 197 198 199 200
 • ІМЕННИК

  • § 26. Загальна характеристика частин мови

   201 202 203 204 205 206
  • § 27. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

   207 208 209 210 211 212 213 214
  • § 28. Іменники — назви істот і неістот

   215 216 217 219 220 221 222
  • § 29. Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах

   223 225 226 227 228 230
  • § 30. Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників

   231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
  • § 31. Число іменників

   242 243 244 245 246 247 248 249 250
  • § 32. Відмінки іменників

   251 252 253 255 256 257 258 259
  • § 33. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни

   260 261 262 263 264 265 266 267
  • § 34. Відмінювання іменників І відміни

   268 269 270 271 272 273 275 276
  • § 35. Відмінювання іменників II відміни

   277 278 279 280 281 282 283 284 285
  • § 36. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку

   286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
  • § 37. Відмінювання іменників III та IV відміни

   297 298 299 300 301 302 303
  • § 38. Особливості написання іменників у кличному відмінку

   304 305 306 307 308 309 310
  • § 39. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

   311 312 313 314
  • § 40. Особливості творення іменників. Правопис складних іменників

   315 316 317 318 319 320 321 324
  • § 41. Не з іменниками

   325 327 328 329 330 332
  • § 42. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)

   333 334 335 336 338 339 340
  • § 43. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми

   344 346 347 349 350 351 352 353 354
 • ПРИКМЕТНИК

  • § 44. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника

   355 356 358 359 360 361 363 364 365 366 367
  • § 45. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні

   369 370 371 372 373 374 375 376 377
  • § 46. Ступені порівняння якісних прикметників

   379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
  • § 47. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи

   389 390 391 392 393 394 395
  • § 48. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники

   396 397 398 399 400 401 402 403 405 406 407 408 409 410
  • § 49. Написання прикметникових суфіксів

   412 413 414 415 416 417 418
  • § 50. Написання не з прикметниками

   419 420 421 422 424 425
  • § 51. Написання –н і -нн у прикметниках

   426 427 428 429 430 431 432 433
  • § 52. Написання складних прикметників разом і через дефіс

   434 435 436 438
  • § 53. Написання прізвищ прикметникової форми

   440 442 443 444 445 447 448
 • ЧИСЛІВНИК

  • § 54. Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

   450 451 452 453 454 455
  • § 55. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені

   456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466
  • § 56. Відмінювання і правопис кількісних (класне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників

   467 468 469 472 473 474 475
  • § 57. Відмінювання і правопис порядкових числівників

   477 478 479 480 481
 • ЗАЙМЕННИК

 • ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

  • § 62. Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування

   528 529 530
  • § 63. Складання і розігрування діалогів до запропонованої ситуації

   536
  • § 65. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

   546 547 550
  • § 66. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

   552 553 555
  • § 67. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму

   559 560 561
  • § 68. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

   563
  • § 69. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

   566
  • § 70. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

   571
  • § 74. Усний твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень

   579
  • § 76. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

   582
  • § 78. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною

   586