ГДЗ 6 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук 2014 

ГДЗ Українська мова 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук (2014 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2014
  • Видавництво: Грамота, Київ

Від авторів № 1-12

§ 1. Краса і багатство української мови № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО № 13-57

§ 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення № 13-18

§ 3. Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні № 20-33

§ 4. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні № 34-39

§ 6. Текст. Структура тексту № 47-49

47 48 49

§ 7. Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту № 53-57

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ № 59-146

§ 8. Групи слів за походженням № 59-67

§ 9. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів № 69-77

§ 10. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми № 78-91

§ 11. Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова № 92-95

§ 12. Діалектні слова № 96-103

§ 13. Професійні слова і терміни. Просторічні слова № 104-113

§ 14. Офіційно-ділова лексика № 114-122

§ 15. Фразеологізми. Словник фразеологізмів № 123-131

§ 16. Джерела українських фразеологізмів № 132-136

§ 17. Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів № 137-146

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ № 147-200

§ 18. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення № 147-156

§ 19. Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова № 157-161

§ 20. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. № 162-168

§ 21. Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зькта іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о) № 169-175

§ 22. Складні слова. Сполучні о, е, е в складних словах № 176-182

§ 23. Правопис складних слів разом і через дефіс № 183-188

§ 24. Написання слів з пів № 189-194

§ 25. Творення і правопис складноскорочених слів № 195-200

ІМЕННИК № 201-354

§ 26. Загальна характеристика частин мови № 201-206

§ 27. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 207-214

§ 28. Іменники — назви істот і неістот № 215-222

§ 29. Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах № 223-230

§ 30. Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників № 231-241

§ 31. Число іменників № 242-250

§ 32. Відмінки іменників № 251-259

§ 33. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни № 260-267

§ 34. Відмінювання іменників І відміни № 268-276

§ 35. Відмінювання іменників II відміни № 277-285

§ 36. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку № 286-296

§ 37. Відмінювання іменників III та IV відміни № 297-303

§ 38. Особливості написання іменників у кличному відмінку № 304-310

§ 39. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини № 311-314

§ 40. Особливості творення іменників. Правопис складних іменників № 315-324

§ 41. Не з іменниками № 325-332

§ 42. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о) № 333-340

§ 43. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми № 344-354

ПРИКМЕТНИК № 355-448

§ 44. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника № 355-367

§ 45. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні № 369-377

§ 46. Ступені порівняння якісних прикметників № 379-388

§ 47. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи № 389-395

§ 48. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники № 396-410

§ 49. Написання прикметникових суфіксів № 412-418

§ 50. Написання не з прикметниками № 419-425

§ 51. Написання –н і -нн у прикметниках № 426-433

§ 52. Написання складних прикметників разом і через дефіс № 434-438

§ 53. Написання прізвищ прикметникової форми № 440-448

ЧИСЛІВНИК № 450-481

§ 54. Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 450-455

§ 55. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені № 456-466

§ 56. Відмінювання і правопис кількісних (класне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників № 467-475

§ 57. Відмінювання і правопис порядкових числівників № 477-481

ЗАЙМЕННИК № 482-527

§ 58. Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 482-489

§ 59. Розряди займенників за значенням № 490-497

§ 60. Відмінювання займенників № 498-520

§ 61. Правопис займенників № 521-527

ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) № 528-586

§ 62. Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування № 528-530

§ 63. Складання і розігрування діалогів до запропонованої ситуації № 536

536

§ 65. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення № 546-550

§ 66. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи № 552-555

§ 67. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму № 559-561

§ 68. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення № 563

563

§ 69. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму № 566

566

§ 70. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи № 571

571

§ 74. Усний твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень № 579

579

§ 76. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі № 582

582

§ 78. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною № 586

586

Популярні ГДЗ: