ГДЗ 6 клас Українська мова В.В. Заболотний, О.В. Заболотний 2014 

ГДЗ Українська мова 6 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2014 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2014
  • Видавництво: Генеза, Київ

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО № 6-38

§ 1. Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення № 6-10

6 8 9 10

§ 2. Однорідні члени речення, звертання, вставні слова № 11-16

§ 3. Складне речення. Пряма мова. Діалог № 18-21

§ 4. Орфограми № 24-31

§ 6. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль № 35-38

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ № 39-118

§ 7. Групи слів за їх походженням № 39-48

§ 8. Активна й пасивна лексика № 49-57

§ 9. Загальновживані й стилістично забарвлені слова. Офіційно-ділова лексика № 58-63

§ 10. Професійні слова й терміни № 66-73

§ 11. Діалектні та просторічні слова № 74-82

§ 12. Фразеологізми № 84-97

§ 13. Джерела української фразеології № 99-102

§ 14. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми № 106-113

§ 15. Узагальнення вивченого з теми «Лексикологія. Фразеологія» № 116-118

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ № 122-178

§ 16. Змінювання й творення слів № 122-128

§ 17. Основні способи словотворення № 132-146

§ 18. Зміни приголосних при творенні слів № 149-154

§ 19. Складні слова. Правопис складних слів № 157-166

§ 20. Творення й правопис складноскорочених слів № 169-174

§ 21. Узагальнення вивченого з теми «Словотвір. Орфографія» № 178

178

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. ІМЕННИК № 182-327

§ 22. Загальна характеристика частин мови № 182-187

§ 23. Іменник як частина мови № 190-195

§ 24. Велика буква та лапки у власних назвах № 199-209

§ 25. Рід іменників № 211-218

§ 26. Число іменників № 220-224

§ 27. Відмінки іменників. Відмінювання іменників № 227-233

§ 28. Відміни й групи іменників № 236-240

§ 29. Відмінювання іменників І відміни № 245-250

§ 30. Відмінювання іменників ІІ відміни № 252-258

§ 31. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини № 260-263

§ 32. Відмінювання іменників ІІІ і IV відмін № 265-272

§ 33. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини № 275-279

§ 34. Незмінювані іменники № 282-286

§ 35. Особливості творення іменників. Букви е, и, і в суфіксах іменників № 292-299

§ 36. Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ № 301-309

§ 37. Написання не з іменниками № 316

316

§ 38. Правопис складних іменників № 320-323

§ 39. Узагальнення вивченого з теми «Іменник» № 326-327

ПРИКМЕТНИК № 330-422

§ 40. Прикметник як частина мови № 330-336

§ 41. Групи прикметників за значенням № 346

346

§ 44. Відмінювання прикметників № 366-369

§ 45. Творення прикметників № 376-381

§ 46. Написання суфіксів прикметників № 383-389

§ 47. Написання не з прикметниками № 393-397

§ 48. Написання -н- і -нн- у прикметниках № 401-406

§ 49. Написання складних прикметників разом і через дефіс № 409-416

§ 50. Написання прізвищ прикметникової форми № 420-422

ЧИСЛІВНИК № 435-497

§ 52. Числівник як частина мови № 435-437

§ 53. Розряди кількісних числівників № 440-449

§ 54. Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа № 453-462

§ 55. Відмінювання дробових і збірних числівників № 466-470

§ 56. Відмінювання та написання порядкових числівників № 475-484

§ 57. Уживання кількісних числівників з іменниками № 487-494

§ 58. Узагальнення вивченого з теми «Числівник» № 495-497

ЗАЙМЕННИК № 503-556

§ 59. Займенник як частина мови № 503

503

§ 60. Особові та зворотний займенники № 508-516

§ 61. Питальні й відносні займенники № 519-523

§ 62. Заперечні й неозначені займенники № 526-532

§ 63. Присвійні займенники № 539-542

§ 64. Вказівні й означальні займенники № 546-553

§ 65. Узагальнення вивченого з теми «Займенник» № 554-558

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ № 560-578

§ 66. Лексикологія № 560-562

§ 67. Словотвір. Орфографія № 569-570

§ 68. Морфологія. Орфографія № 573-578

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ № 580-617

Популярні ГДЗ: