ГДЗ 7 клас Українська мова А.А. Ворон, В.А. Солопенко 2007 

ГДЗ Українська мова 7 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко (2007 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2007
  • Видавництво: Освіта, Київ

§ 1. Місце української мови серед інших слов’янських мов № 5-12

5 6 7 11 12

Повторення вивченого № 15-50

§ 2. Синтаксис і пунктуація. Розділові знаки в синтаксичних конструкціях № 15-30

§ 3. Морфологія та орфографія. Найскладніші орфограми № 31-50

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. Дієприкметник № 55-124

§ 4. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Відмінювання дієприкметників № 55-65

§ 5. Дієприкметниковий зворот № 67-74

§ 6. Активні й пасивні дієприкметники. Творення і вживання активних дієприкметників № 78-88

§ 7. Творення пасивних дієприкметників № 90-94

§ 8. Букви н у дієприкметниках та нн у прикметниках № 97-100

§ 9. Не з дієприкметниками № 106-116

§ 10. Безособові дієслівні форми на но, -то № 120-124

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. Дієприслівник № 127-161

§ 11. Дієприслівник як особлива форма дієслова № 127-131

§ 12. Не з дієприслівниками № 136-138

§ 13. Дієприслівниковий зворот № 143-148

§ 14. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду № 155-161

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. Прислівник № 166-248

§ 15. Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням № 166-171

§ 16. Ступені порівняння прислівників № 176-183

§ 17. Способи творення прислівників. Наголос у прислівниках № 185-193

§ 18. Букви н і нн у прислівниках № 197-200

§ 19. Не, ні з прислівниками № 206-211

§ 20. Букви и, і в кінці прислівників № 220-223

§ 21. Дефіс у прислівниках № 227-234

§ 22. Написання прислівників разом і окремо № 237-248

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Прийменник № 255-296

§ 23. Прийменник як частина мови № 255-258

§ 24. Непохідні й похідні прийменники. Групи прийменників за будовою № 264-268

§ 25. Написання похідних прийменників № 275-278

§ 26. Деякі особливості вживання прийменників № 282-296

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Сполучник № 300-333

§ 27. Сполучник як частина мови № 300-304

§ 28. Сурядні сполучники № 308-313

§ 29. Підрядні сполучники № 320-325

§ 30. Написання сполучників № 328-333

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Частка № 342-374

§ 31. Частка як частина мови. Розряди часток за значенням № 342-349

§ 32. Правопис часток № 355-360

§ 33. Не і ні з різними частинами мови № 363-374

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Вигук № 379-384

§ 34. Вигук як частина мови. Правопис вигуків № 379-384

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Повторення вивченого № 389-432

Самостійні частини мови № 389-420

Службові частини мови і вигук № 422-432

Популярні ГДЗ: