ГДЗ 8 клас Українська мова О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецова 2008 

ГДЗ Українська мова 8 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецова (2008 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2008
  • Видавництво: Не вказано

ВСТУП № 3-12

Мова - це найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу № 3-7

3 4 5 7

Повторення выдомостей про мовлення, текст, стилі й типи мовлення № 10-12

10 11 12

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО № 13-57

§ 1. Словосполучення та речення. Члени речення № 13-26

§ 2. Звертання. Вставні слова № 31-38

§ 3. Просте і складне речення № 45-47

45 46 47

§ 4. Пряма мова. Діалог № 52-57

52 53 57

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ № 58-86

§ 5. Словосполучення. Будова словосполучень. Види словосполучень за способами вираження головного слова № 58-62

§ 6. Види речення за метою висловлювання. Окличні речення № 65-66

65 66

§ 7. Речення прості і складні № 69-75

§ 8. Порядок слів у реченні. Логічний наголос № 78-86

78 86

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ № 88-392

§ 9. Головні члени речення № 88-99

§ 10. Способи вираження присудка. Простий і складний дієслівні присудки № 104-120

§ 11. Тире між підметом і присудком № 124-130

§ 12. Речення непоширені і поширені. Другорядні члени речення № 133-135

§ 13. Означення № 138-142

§ 14. Прикладка як різновид означення № 146-150

§ 15. Додаток № 157-162

§ 16. Обставина. Види обставини за значеннями № 165-169

§ 17. Порівняльний зворот № 179-187

§ 18. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення № 194-221

§ 19. Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета: називні речення № 227-231

§ 20. Односкладні речення як частини складного речення № 233-236

§ 21. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях № 239-241

§ 22. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком) № 251-264

§ 23. Однорідні і неоднорідні означення № 272-276

§ 24. Узагальнені слова в реченнях з однорідними членами № 279-286

§ 25. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями). Розділові знаки при звертаннях і вставних словах № 296-324

§ 26. Вставлені речення № 335-342

§ 27. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення № 349-384

§ 28. Уточнювальні члени речення № 387-392

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ № 402-412

Популярні ГДЗ: