ГДЗ 8 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2008 

ГДЗ Українська мова 8 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2008 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2008
  • Видавництво: Грамота, Київ

§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу

1 2 8 9 11 12

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 2. Словосполучення і речення. Члени речення (у тому числі однорідні). Звертання. Вставні слова № 13-24

§ 3. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог № 25-37

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 4. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова № 38-48

§ 5. Речення. Види речень за метою висловлювання і за емоційним забарвленням № 49-63

§ 6. Просте і складне речення. Двоскладне й односкладне речення № 64-74

§ 7. Порядок слів у реченні. Логічний наголос № 76-84

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 8. Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок № 86-95

§ 9. Форми вираження підмета № 96-105

§ 10. Простий і складений присудок. Дієслівний складений присудок № 106-117

§ 11. Іменний складений присудок. Тире між підметом і присудком № 119-128

§ 12. Другорядні члени речення. Означення — другорядний член речення № 130-145

§ 13. Прикладка як різновид означення. Правопис прикладки № 146-156

§ 14. Додаток — другорядний член речення № 157-166

§ 15. Обставина — другорядний член речення. Види обставин № 168-177

§ 16. Порівняльний зворот. Уживання розділових знаків у реченнях з порівняльним зворотом № 178-189

ОДНОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ

§ 17. Головний член односкладного речення № 190-197

§ 18. Односкладне означено-особове речення № 198-208

§ 19. Односкладне узагальнено-особове речення № 209-218

§ 20. Односкладне неозначено-особове речення № 219-228

§ 21. Односкладне безособове речення № 229-241

§ 22. Односкладне називне речення № 242-250

§ 23. Односкладне речення як частина складного речення № 251-260

§ 24. Повне і неповне речення. Тире в неповному реченні № 263-271

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 25. Однорідні члени речення. Зв’язок і розділові знаки між однорідними членами речення № 273-287

§ 26. Однорідні й неоднорідні означення № 291-300

§ 27. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами № 301-312

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ

§ 28. Речення зі звертаннями. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні № 314-325

§ 29. Речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями). № 326-344

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 30. Поняття про відокремлені другорядні члени та уточнювальні члени речення № 346-358

§ 31. Відокремлені означення (узгоджені, неузгоджені) № 359-365

§ 32. Відокремлені прикладки № 366-373

§ 33. Відокремлені обставини № 374-384

§ 34. Відокремлені додатки № 385-392

§ 35. Повторення відомостей про просте речення № 395-405

ЗВ ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 36. Повторення про зв’язну мову, текст, стилі, типи і жанри висловлювання № 407-408

§ 37. Особливості опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі № 417-418

§ 38. Особливості опису пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі № 421

421

§ 44. Діалог, складений на основі радіо- чи телепередачі дискусійного характеру № 439

439

§ 47. Усне повідомлення про мову в науковому стилі: зіставлення та узагальнення матеріалу № 455

455

§ 51. Ділові папери. Протокол № 467

467

Популярні ГДЗ: