ГДЗ 8 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2008 

ГДЗ Українська мова 8 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2008 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 8 клас. Автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу

1 2 8 9 11 12

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 2. Словосполучення і речення. Члени речення (у тому числі однорідні). Звертання. Вставні слова

§ 3. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 4. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

§ 5. Речення. Види речень за метою висловлювання і за емоційним забарвленням

§ 6. Просте і складне речення. Двоскладне й односкладне речення

§ 7. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 8. Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок

§ 9. Форми вираження підмета

§ 10. Простий і складений присудок. Дієслівний складений присудок

§ 11. Іменний складений присудок. Тире між підметом і присудком

§ 12. Другорядні члени речення. Означення — другорядний член речення

§ 13. Прикладка як різновид означення. Правопис прикладки

§ 14. Додаток — другорядний член речення

§ 15. Обставина — другорядний член речення. Види обставин

§ 16. Порівняльний зворот. Уживання розділових знаків у реченнях з порівняльним зворотом

ОДНОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ

§ 17. Головний член односкладного речення

§ 18. Односкладне означено-особове речення

§ 19. Односкладне узагальнено-особове речення

§ 20. Односкладне неозначено-особове речення

§ 21. Односкладне безособове речення

§ 22. Односкладне називне речення

§ 23. Односкладне речення як частина складного речення

§ 24. Повне і неповне речення. Тире в неповному реченні

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 25. Однорідні члени речення. Зв’язок і розділові знаки між однорідними членами речення

§ 26. Однорідні й неоднорідні означення

§ 27. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ

§ 28. Речення зі звертаннями. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

§ 29. Речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями).

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 30. Поняття про відокремлені другорядні члени та уточнювальні члени речення

§ 31. Відокремлені означення (узгоджені, неузгоджені)

§ 32. Відокремлені прикладки

§ 33. Відокремлені обставини

§ 34. Відокремлені додатки

§ 35. Повторення відомостей про просте речення

ЗВ ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 36. Повторення про зв’язну мову, текст, стилі, типи і жанри висловлювання

§ 37. Особливості опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

§ 38. Особливості опису пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі

421

§ 44. Діалог, складений на основі радіо- чи телепередачі дискусійного характеру

439

§ 47. Усне повідомлення про мову в науковому стилі: зіставлення та узагальнення матеріалу

455

§ 51. Ділові папери. Протокол

467