ГДЗ 9 клас Українська мова А.А. Ворон, В.А. Солопенко 2017 

ГДЗ Українська мова 9 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко (2017 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 9 клас. Автори: А.А. Ворон, В.А. Солопенко Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

§ 2. Просте речення

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ

§ 3. Складне речення

35 37 38

§ 4. Смислові зв'язки

§ 5. Розділові знаки в складносурядному реченні

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 6. Будова складнопідрядного речення

§ 7. Складнопідрядні речення з підрядними означальними

§ 8. Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИНАМИ

§ 9. Речення з підрядними способу дії

§ 10. Речення з підрядними місця и часу

§ 11. Речення з підрядними мови, причини і мети

§ 12. Речення з підрядними допустовими і наслідковими

§ 13. Складнопідрядні речення з кількома підрядними

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 14. Смислові відношення

§ 15. Кома і крапка з комою

§ 16. Двокрапка

§ 17. Тире

СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ'ЯЗКУ

§ 18. Складні речення із сурядним і підрядним зв'язком

§ 19. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§ 20. Звуки мови

ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗИОЛОГІЯ

§ 21. Лексика

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 22. Значущі частини слова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 23. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник

§ 24. Дієслово, його особливі форми. Прислівник

§ 25. Букви н і нн

§ 26. Не з різними частинами мови

§ 27. Службові частини мови

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

§ 28. Словосполучення і речення

§ 29. Види складних речень

§ 30. Способи передачі чужого мовлення