ГДЗ 9 клас Українська мова А.А. Ворон, В.А. Солопенко 2017 

ГДЗ Українська мова 9 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко (2017 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2017
  • Видавництво: Освіта, Київ

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ № 11-30

§ 2. Просте речення № 11-30

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ № 35-61

§ 3. Складне речення № 35-38

35 37 38

§ 4. Смислові зв'язки № 42-46

§ 5. Розділові знаки в складносурядному реченні № 49-61

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ № 65-90

§ 6. Будова складнопідрядного речення № 65-69

§ 7. Складнопідрядні речення з підрядними означальними № 72-80

§ 8. Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними № 82-90

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИНАМИ № 96-144

§ 9. Речення з підрядними способу дії № 96-100

§ 10. Речення з підрядними місця и часу № 105-110

§ 11. Речення з підрядними мови, причини і мети № 113-119

§ 12. Речення з підрядними допустовими і наслідковими № 121-131

§ 13. Складнопідрядні речення з кількома підрядними № 134-144

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ № 150-184

§ 14. Смислові відношення № 150-154

§ 15. Кома і крапка з комою № 157-159

§ 16. Двокрапка № 164-167

§ 17. Тире № 173-184

СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ'ЯЗКУ № 190-206

§ 18. Складні речення із сурядним і підрядним зв'язком № 190-193

§ 19. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком № 197-206

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ № 212-218

§ 20. Звуки мови № 212-218

ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗИОЛОГІЯ № 228-229

§ 21. Лексика № 228-229

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ № 240-246

§ 22. Значущі частини слова № 240-246

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ № 248-300

§ 23. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник № 248-257

§ 24. Дієслово, його особливі форми. Прислівник № 263-270

§ 25. Букви н і нн № 278-281

§ 26. Не з різними частинами мови № 285-292

§ 27. Службові частини мови № 295-300

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ № 304-325

§ 28. Словосполучення і речення № 304-310

§ 29. Види складних речень № 312-318

§ 30. Способи передачі чужого мовлення № 321-325

Популярні ГДЗ: