ГДЗ 9 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2009 

ГДЗ Українська мова 9 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2009 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2009
  • Видавництво: Грамота, Київ

ВСТУП № 1-12

§ 1. Розвиток української мови № 1-12

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ВОСЬМОМУ КЛАСІ № 13-29

§ 2. Просте неускладнене речення № 13-21

§ 3. Просте ускладнене речення № 23-29

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА № 32-70

§ 4. Пряма і непряма мова як засоби відтворення чужої мови. Розділові знаки № 32-40

§ 5. Заміна прямої мови непрямою № 41-50

§ 6. Цитата як спосіб відтворення чужої мови. Розділові знаки № 52-59

§ 7. Діалог. Розділові знаки № 60-70

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ № 72-288

§ 8. Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком № 72-84

§ 9. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Змістові відношення між частинами складносурядного речення № 85-94

§ 10. Розділові знаки між частинами складносурядного речення № 96-107

§ 11. Складносурядне речення і синонімічні конструкції № 108-121

§ 12. Складнопідрядне речення. Будова і засоби зв'язку в ньому. Розділові знаки № 122-132

§ 13. Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядне речення з підрядним означальним № 134-149

§ 14. Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним № 150-160

§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Підрядні речення місця, часу № 161-174

§ 16. Складнопідрядне речення з підрядним способу дії, мрії й ступеня, з підрядним порівняльним № 175-190

§ 17. Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови № 192-211

§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими, допустовими № 212-224

§ 19. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Розділові знаки № 225-240

§ 20. Змістові відношення між частинами безсполучникового складного речення № 243-252

§ 21. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні № 253-264

§ 22. Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні № 266-277

§ 23. Безсполучникові складні речення і синонімічні конструкції № 278-288

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО І БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ № 292-317

§ 24. Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку № 292-302

§ 25. Використання складних речень з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку в текстах різних стилів № 303-317

СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ № 320-348

§ 26. Складне синтаксичне ціле і його ознаки. Види і засоби міжфразного зв'язку № 320-330

§ 27. Складне синтаксичне ціле і абзац № 333-339

§ 28. Актуальне членування речень у висловлюванні: відоме і нове № 346-348

ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) № 369-414

§ 36. Тези прочитаного № 369

369

§ 39. Діалог-домовленість. Обговорення самостійно обраної теми № 384-386

§ 42. Письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему № 405-414

Популярні ГДЗ: